Advarer mot å øke skattene på bedrifter og norske eiere

Kommende torsdag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) frem regjeringens forslag til budsjett for neste år. Fra rederienes organisasjoner advares det om å øke den økonomiske belastningen.

 I en situasjon der regjeringen er opptatt av økonomisk handlingsrom advarer vi sterkt mot å øke skattene på bedrifter og norske eiere, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Det samme budskapet kommer fra Kystrederiene:

– Stigende priser på drivstoff, avgifter og høy prisvekst i Norge er med å utgjøre en betydelig belastning for Kystrederienes medlemmer, sier administrerende direktør, Tor Arne Borge.

– Norge har allerede et av verdens mest omfordelende skattesystemer. Eventuelle skatteskjerpelser må sees i sammenheng med en større vurdering av skattesystemet som også tar hensyn til effektene for investeringer, jobbskaping og verdiskaping, sier Solberg.

Kystrederiene har det siste året vært i dialog med både Stortinget og Regjeringen og formidlet den store usikkerheten i norsk nærskipsfart, etter at regjeringen vedtok å svekke tilskuddsordningen i statsbudsjettet i fjor. De mener regjeringen så snart som mulig må styrke tilskuddsordningen for NOR-generell da det er NOR-skipene som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og opprettholder norsk verdiskaping og arbeidsplasser i kystsamfunnene.

SV har fremmet et representantforslag på Stortinget, som ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen.

Må prioritere det grønne skiftet

Både Kystrederiene og Norges Rederiforbund vil ha fortgang i det grønne skiftet. Rederiforbundet etterlyser tiltak som i enda større grad bruker markedet som en drivkraft til omstilling, samt satsing på forskning og teknologiutvikling. Økonomisk krevende tider må ikke lede til kortsiktighet i form av kutt i langsiktige investeringer som styrker vekstkraften i økonomien.

– Ocean Space Centre er et særlig viktig prosjekt dersom vi skal få fart på det grønne skiftet, og fortsatt norsk lederskap i utviklingen av havnæringene. Jeg vil derfor understreke behovet for at byggestarten går som planlagt og forventer at regjeringen anerkjenner hvor viktig senteret er for den maritime næringen, sier Solberg.

Kystrederiene på sin side ønsker seg et forpliktende maritim klimapartnerskap.

Skipsfarten utgjør i underkant av tre prosent av globale klimautslipp, men står for frakt av omtrent 80 prosent av alle varer. Det gjør sjøtransport til den mest klimavennlige og effektive transportformen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) Foto: Celine Lyse Augdal/Finansdepartementet

– Likevel skal også skipsfarten omstille seg til å møte utslippsmålene, og den Internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt at utslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050, med sikte på nullutslipp innen utgangen av dette århundret. Fordi skipsfarten er ventet å øke betydelig, betyr 2050-målet i realiteten en utslippsreduksjon per skip på mellom 70 og 90 prosent, uttaler arbeidsgiverorganisasjonen.

Regjeringen skriver også i Hurdalsplattformen at den har mål «om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på sjøen». Fordi sjøtransporten er den mest energieffektive transportformen vil styrking av konkurransekraft med den konsekvens at man flytter mer gods over på sjø fra vei redusere Norges totale utslipp.

– Det bør derfor legges til rette for et forpliktende klimapartnerskap mellom stat og næring. Hvor staten forplikter seg til å samarbeide med næringen der vi oppnår tilpassede og treffende virkemidler innenfor finansiering, offentlig innkjøp, kondemnering og teknologiutvikling for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak som kan redusere utslipp på eksisterende skip, mener Kystrederiene. Stad tunnelen er også ett viktig tiltak for økt sikkerhet, som vil gi bedre regularitet og legger til rette for økt godsoverføring til sjø.

Omstillingen vil koste penger for alle og rederiene er forberedt på å ta sin del. Kystrederienes klimarapport synliggjør at omstillingen vil skje med måloppnåelse i 2050 dersom et klimapartnerskap innrettes med ulike virkemidler som gir inntil 50 prosent støtte til tiltakene. Midlene fordeles merittbasert, det vil si at de tiltakene som gir størst energibesparelse gis prioritet.

Dette mener Kystrederiene sikrer at samfunnet får maksimal utslippsreduksjon for hver krone.

 

Artikkelen ble først publisert på Skipsrevyen.no, 3. oktober 2022

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter