Farledsbegrensninger: Utillatelig sendrektighet fra Kystverket

Arbeidet med å få vurdert og behandlet Kystverkets begrensninger for bruk av havner og farleder ser ut til å bli ytterligere forsinket, 3 ½ etter at slike regler ble innført med de nye losforskriftene fra 1 januar 2011.
Etter politisk bestilling fra Stortinget og to regjeringer om å finne frem til fornuftige regler for bruk av krevende farleder har spørsmålet vært til behandling i et eget utvalg med representanter for rederiene, sjømannsorganisasjonene og Kystverket.  Den faglige risikovurdering ble overlatt til DNV GL som i mars i år leverte en bruttoliste på 46 farleder som skulle vurderes.  Fra DNV GLs side var det lagt opp til en serie vurderingsmøter utover høsten med deltakende loser og skipsførere. I sommer har imidlertid Kystverket på egenhånd lagt frem en utvidet liste på 63 farleder som de ønsker vurdert for eventuelt strengere lengdebegrensninger.
FR mener at det derimot skal legges vekt på å gjennomført risikovurdering av de havner og forleder som i dag er underlagt begrensninger og som næringen finner problematisk. Dette arbeidet bør gjennomføres først og nye forskrifter eventuelt utformes.  Så får heller Kystverkets ønsker om å innføre nye begrensninger tas i en neste runde – etter faglig risikovurdering. 
Vi vil minne om at begrensninger for anløp av visse havner og farleder ble innført 1.1 2011 etter en intern prosess i Kystverket hvor alle høringsinnspill ble oversett. De nye forskriftene ble praktisert på en måte som våre rederier fant å være til dels meningsløs og tilfeldig.
Spørsmålet om innføring av begrensninger for bruk av havner og farleder er for næringen relatert til spørsmålet om sjøtransportens konkurranseevne og de nasjonale mål om å overføre mer gods til sjø. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltnings arbeid med å øke andel godstransport til sjøs (Dok 3:8 (2013-14) som ble lagt fram 6.juni i år, blir Kystverket utsatt for kritikk for ikke å ha fulgt opp de politiske forventninger. Riksrevisjonen forslår at “Kystverket videreutvikler rollen som transportetat slik at sjøtransportens konkurransekraft styrkes i samsvar med nasjonale transportprioriteringer”.
Det synes klart at Kystverket ikke har tatt Riksrevisjonens forslag ad notam, men fortsetter å trenere prosesser som kan gi lettere forhold for sjøtransporten. Det er kritikkverdig at en objektiv vurdering av forskriftene fra 2011 vil trenge minst fire år.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter