– Farligere på veiene når tankanlegg langs kysten blir nedlagt

(Nyhetssak på trykk i Bergens Tidende 12. januar 2018)
La mer av den farlige lasten gå med skip langs kysten i stedet for å bli fraktet på trange vestlandsveier. Det mener direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.
Borge har fulgt BTs saker om farlig last, og mener at myndighetene i mye større grad må ansvarliggjøre vareeierne for at mer av den såkalte ADR-transporten kan skje under tryggere rammer enn i dag.
Tankanlegg nedlagt
– Hvorfor skal et par hundre tankbiler med bensin eller gass ukentlig kjøre gjennom tettbygde strøk når denne frakten kunne gått med ett tankskip? spør Borge.
Kystrederiene har registrert en utvikling der stadig flere tankanlegg ved sjø er lagt ned, for så å bli erstattet av tankbiler på veiene.
– Inntil på 1980-tallet hadde vi et utbredt nettverk av lokale tankanlegg langs kysten som tok imot drivstoff for lokal distribusjon. Disse er i dag for det meste fjernet.
Flybensin til Flesland
Borge viser blant annet til at transporten av jetbensin til Flesland tidligere gikk til Shells tankanlegg i Dolvik, og derfra med oljeledning til flyplassen.
– Å losse et skip i måneden var enkelt og miljøvennlig. Det er mulig at det isolert sett er rimeligere med veitransport fordi det binder opp mindre kapital med daglige leveringer, men ved å velge tankbil skyver vareeier kostnaden for sikkerhet og beredskap over på samfunnet.
Borge mener at vareeiers valg blant annet påfører andre trafikanter høyere risiko for ulykker. Han peker på faktorer som møteulykker, tunnelbranner, utslipp av farlig last, veislitasje og høyere miljøbelastning.
Mer nasjonal styring
– I et «grønt skifte» ville det være en styrke å satse på terminaler og industriområder ved sjø, og bevisst ivareta slike anlegg hvor de er rasjonelle.
Kystrederiene etterlyser mer nasjonal styring og helhetstenkning i transportsektoren.
– Havneavgiftene er høye. Dette er skipenes «bompenger». Her ser vi for oss et nytt regime. I en mer helhetlig transportpolitikk ser vi for vi oss et samarbeid med andre transportetater for å etablere felles logistikknutepunkt for sjø, vei og bane, sier Borge.

Nye oppgaver til Kystverket
Kystrederiene har lansert konseptet «Havinor» hvor Kystverket gis rollen som den statlige transportetat på linje med Vegdirektoratet og Avinor.
– Vi ser for oss at det nye Kystverket blant annet skal ha hjemmel til å fastsette standarder for utbygging av infrastruktur og teknologivalg i havn enten terminalene er kommunale eller private. Her ville det også være naturlig å se på teknisk standardisering, lik praksis og samme struktur i brukeravgifter, sier Borge.
Kystrederiene mener at en Havinor-løsning vil kunne åpne for vesentlig mer sjøtransport av stykkgods, som er den del av transportmarkedet rederiene opplever sterkest konkurranse fra veitransport.
Betydelige miljøgevinster
Borge mener at man de siste ti årene har sett en bred politisk forståelse for at økt sjøtransport kan gi betydelige gevinster for samfunnet i form av redusert lokal forurensning, støy, støv, trafikkpress, ulykker, veislitasje og kutt i utslipp av miljøgasser.
– Til tross for denne forståelse som blant annet har vist seg i Stoltenberg-regjeringens Nærskipsfartsstrategi fra august 2013 og i nyere NTP, så har det vært vanskelig å treffe konkrete tiltak. Staten har tatt grep for å kutte avgifter i farledene (Kystverket), mens havnene – som er avgjørende viktige i transportkjeden – er kommunale og faller utenfor den statlige styring, sier Borge.
Ulike regelverk på sjø og land
Direktøren mener den pågående revisjon av havne- og farvannsloven er en mulighet til å gi sterkere statlige virkemidler i sjøområdet, selv om havnene fortsatt skal være kommunale.
Når Borge skal argumentere for hvorfor mer av den farlige lasten bør gå sjøveien, sier han følgende:
– For farlig last som bensin, sprengstoff og visse kjemikalier er det ulike regelverk for land- og sjøtransport. Til sjøs ligger IMOs regelverk til grunn med krav til blant annet dobbeltskrog, brannsikring, prosedyrer, utdanning av personell osv., mens tankbiler er underlagt Vegdirektoratets regler.
Sjøveien et alternativ
– Til sjøs er det kundene som betaler i form av teknisk standard på transportmidlene samt for beredskap og oljevern. I veitransporten betaler bruker for transportmiddelet og veiavgiften, men ingenting spesielt for beredskap og kostnad ved ulykker, stengte tunneler osv.
Kystrederienes direktør understreker at skip aldri kan erstatte tankbiler og lastebiler, men representerer en alternativ frakteløsning.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter