Norske aktører leder an i den grønne omstillingen av skipsfarten, men utviklingen er fortsatt i tidlig fase. Omstillingstakten må økes om næringen skal nå målet om å halvere utslippene innen 2030. Klimapartnerskapet med maritim næring skal bidra til å finne løsningene som kan øke tempoet i omstillingen og gi de nødvendige utslippskuttene.

– Gjennom et Maritimt klimapartnerskap ønsker regjeringen å etablere en plattform for samarbeid med organisasjoner i sjøtransport og fiske hvor vi kan identifisere flaskehalser og adressere utfordringer for den videre utviklingen av grønn skipsfart fremover, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Maritimt klimapartnerskap skal intensivere arbeidet med å kutte klimagassutslipp fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030. Det er næringslivet som kjenner hvor skoen trykker, og offentlig-privat samarbeid i den grønne omstillingen er sentralt for å lykkes.

– Regjeringen ønsker å bruke klimapartnerskapene som verktøy for raske utslippskutt. Grønn skipsfart spiller en viktig rolle i omstillingen av norsk økonomi.  Gjennom et klimapartnerskap mellom regjeringen og den maritime næringen vil vi sette ytterligere fart på den grønne omstillingen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

 

Om klimapartnerskapsavtaler

  • Klimapartnerskap mellom stat og næringsliv er omtalt i Hurdalsplattformen. Det er ment å være en arena for å drøfte  hvordan næringslivet kan realisere utslippskutt og annen grønn omstilling i større grad enn i dag, og hvordan regjeringen kan legge til rette for at omstillingen går raskere.
  • Rammene for klimapartnerskapsavtaler ble formalisert i en intensjonsavtale mellom regjeringen og sentrale organisasjoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i januar i år. Intensjonsavtalen legger føringer for prosess og legger til grunn felles prinsipper for alle partnerskapsavtalene.
  • Regjeringen har invitert de tre første næringene til dialog om å inngå klimapartnerskapsavtaler. De tre næringene er prosessindustrien, maritim næring, og bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.