Forslag om norske lønns -og arbeidsvilkår i norske farvann lansert

Regjeringen foreslår nå å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Målet er å øke konkurranseevnen til norske skip.

– Det er svært positivt at Regjeringen arbeider for å styrke konkurranseevnen for NOR-skip. Samtidig utføres innenlands sjøtransport under norsk flagg i dag primært av NOR-registrerte skip har allerede har norske lønns- og arbeidsvilkår gjennom solide tariffavtaler. Vilkårene for alle sjøfolk på NOR-skip, uavhengig av sjøfolkas nasjonalitet, er svært gode, kommenterer administrerende direktør Tor Arne Borge.

Langsiktige rammebetingelser og spesielt styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk (nettolønnsordningen), er det viktigste virkemiddelet for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk og en konkurransedyktig nærskipsfart, ifølge Borge.

-Gjennom arbeidet i Holmefjordutvalget var Kystrederiene tydelige på at en skissert innføring av slike vilkår kun kan skje så lenge også nettolønnsordningen styrkes. Nærskipsfarten er sterkt konkurranseutsatt, og statistikk fra TØI viser at nær to av tre skip langs norskekysten i dag er utenlandske. Utenlandske skip har også egne nettolønnsordninger uten begrensninger, oppsummerer han.

Borge legger også til at det er en bekymring rundt at forslaget kan føre til negative konsekvenser for norsk samfunnsliv og som ikke står i forhold til å sikre norske sjøfolks arbeidsplasser.

-Selv om det er gjennomført flere analyser for en innføring av en ny lov, er flere av disse er ufullstendige. At forslaget ikke er klarert med EØS/ESA er også oppsiktsvekkende i ett norsk regelverks-perspektiv. Hensikten med innføringen er god, men det er risiko for utilsiktete konsekvenser. Disse utilsiktede konsekvensene vil vi undersøke nærmere i forbindelse med vårt høringssvar, sier han.

At kravene til norske lønns- og arbeidsvilkår vil kunne medføre en betydelig kostnadsøkning i verdikjedene er også noe som bekymrer Borge.

– Norske rederier har i dag sysselsatt alle tilgjengelige norske sjøfolk og våre medlemmer har som hovedregel kontorene sine langs norskekysten. Vi må sikre at dette blir bærekraftig også i fremtiden, slår han fast.

Kystrederiene skal nå ta en grundig gjennomgang av forslaget, og gi våre tilbakemeldinger i henhold til fristen. Et bredt samarbeid med medlemmer og andre interessenter er viktig for en god tilbakemelding.

Regjeringen oppsummerer lovforslaget slik:

  • Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.
  • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmånders periode.
  • For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.
  • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
  • Det er arbeidsgiver eller rederi, som skal sørge for at arbeidstakerne får norske lønns- og arbeidsvilkår etter loven.
  • Sjøfartsdirektoratet får tilsynsmyndighet.

Les regjeringens høringsutkast her.

Kontaktperson for saken i Kystrederiene er advokatfullmektig Arvid Aalvik – arvid@kystrederiene.no – 909 10 511


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter