Grønn flåtefornyelse sikrer klima og miljøgass reduksjon, nærskipsfarten og norske sjøfolk

-Etter COVID-19 trengs det tiltak for å sikre både næringsliv og arbeidsplasser. En tiltakspakke for grønn flåtefornyelse vil bidra til opprettholdelse av aktiviteten langs kysten og må etableres nå, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Før påske sendte Kystrederiene ut et notat til politikerne. I dette notatet skisserte organisasjonen konkrete tiltak som vil ruste den maritime bransjen langs kysten for fremtiden.En grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten vil være det viktigste grepet for å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi og maritim sektor på lengre sikt. Norsk nærskipsfart vil bidra svært positivt til reduksjon av klima og miljøgass i tillegg til å bli enda mer konkurransedyktig og bærekraftig for fremtiden, slår Borge fast.

Fremtidens flåte
I notatet viser organisasjonen blant annet til at avskrivningssatsen for miljøvennlig drift på skip bør økes, og at det trengs toppfinansieringsløsninger spesifikt for nærskipsfarten. Det er svært viktig å få gamle forurensende skip ut av trafikk og erstattet med nye skip med moderne teknologi.

-I og med at flåtefornyelse vil bidra til økt verdiskaping i Norge, gi flere arbeidsplasser langs kysten, bidra til flere norske sjøfolk, få fortgang i maritim grønn teknologiutvikling og opprettholde Norge som en maritim stormakt, vil det være klokt å få på plass så snart som mulig. Flåtefornyelsen vil i tillegg være et solid bidrag til å oppnå Norge sine klimaforpliktelser innen utslippskutt, sier han.

Borge påpeker også at etableringen av en statlig finansieringspakke for grønn flåtefornyelse vil kunne medføre en positiv dreining for verftene, med norsk verdiskaping og sysselsetting langs kysten.

– I en usikker tid med ubalanse i verden, vil tiltakene for å sikre fremtiden og en bærekraftig grønn sjøtransport gi optimisme og økt satsing i næringslivet langs kysten. Vi trenger det nå, sier Borge.

Flere tiltak må til
Roslagen Shipping er en av de godt etablerte familierederiene som driver i nærskipsfarten. Reder Mary Ann Mostraum forteller at de operer i en bransje som allerede er utsatt.

Mary Ann Mostraum. Foto: Roslagen Shipping.

-Dette har ført til at vi ikke har hatt mulighet til å bygge oss opp finansielt og har mangel på egenkapital til flåtefornyelse. Vi har rett og slett altfor små marginer, sier Mostraum.

Rederiet driver per i dag fire selvlossere. To av fartøyene er spesialfartøy for sandpumping/mudring mmel tonnasje. Skipene er bygd i og transport av ustabile masser. Mostraum viser til at de har gammel tonnasje. Skipene deres er bygget mellom 1965-1981.

-Flåtefornyelse er noe vi har ønsket og vurdert over lengre tid, men det er utfordrende slik markedet er i dag, spesielt når det kommer til finansiering og krav om egenkapital. Den høye alderen på flåten gjør at den er dyr å drifte, lite miljøvennlig, og at skipene er verdsatt såpass lavt at bankene vegrer seg med å gi oss lån. Det hjelper heller ikke at bransjen har lite forutsigbar likviditet på grunn av mangel på langsiktige kontrakter, noe som gjør at vi er alt for avhengige av det uforutsigbare spotmarkedet, legger hun til.

Mostraum er klar på at rederiets fremtid er avhengig av flere tiltak for å realisere potensiale med flåtefornyelse.

-Vi må ha tilgang til toppfinansiering eller risikolån med lav rente og lang løpetid. Det må også komme på plass en ny vrakpantordning da den vi har hatt på langt nær var god nok. Vrakpantordningen må være så god at den kan gå inn som reell egenkapital i flåtefornying og dermed gjøre ny tonnasje realistisk. Får vi det vil nærskipsfarten sikre arbeidsplasser langs kysten, konkluderer hun.

Stort potensiale for kutt i klimagasser
Borge legger til at Kystrederiene, som organiserer den største andel av fartøy innenfor nærskipsfarten, over tid har arbeidet med flåtefornyelse sammen med medlemmer. Organisasjonens medlemmer har i dag nybyggingsprosjekter i gang som representerer ca 9 milliarder kroner. Det er i tillegg identifisert ca. 35 andre prosjekter som kan realiseres forutsatt en god finansiell pakke fra statlig hold.

-Vi har skissert en tiltakspakke med flere momenter for å kunne realisere potensialet hos våre medlemmer og i maritim bransje forøvrig. Det vil påvirke norsk økonomi og klima svært negativt dersom denne tiltakspakken og omstillingen ikke blir satt i gang raskt. Vi venter spent på politikerne respons og handling, slik at vi kan ha fokus på horisonten forbi COVID-19, sier han.

Borge roser Regjeringen for å iverksette en rekke tiltak som skal begrense de negative effektene av koronakrisen, og påpeker samtidig at for videre drift og utvikling av sjøtransporten, må også eksisterende rammevilkår bestå og videreføres.

– Det er over tid etablert noen kritiske rammevilkår som sikrer at den norske flåten skal kunne konkurrere mot de internasjonale på like vilkår. Disse rammevilkårene er selve grunnlaget for den norske skipsfarten, sysselsetting av norske sjøfolk, det norske flagget osv. Disse kan ikke forsvinne på bekostning av nye tiltak, understreker han.

Notatet kan du lese her.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter