Ingen vedtak om CO2-avgiften

Kystrederiene har i forbindelse med regjeringens forslag til klimaplan 2021-2030 vært i tett dialog med de fleste partiene på Stortinget. Kystrederiene har vært tydelige på at nærskipsfarten ønsker å ta sin del av forpliktelsene for en bærekraftig fremtid, men at klimaplanen må skje i samarbeid med næringen. I Klimaplanen er sjøtransport tildelt en viktig rolle i å nå målene for kutt av 45 prosent av klimagasser innen 2030. Skip har i utgangspunktet de laveste utslipp per lasteenhet, og sjøtransport bør derfor være en sentral del av løsningen.

I regjeringens klimaplan går regjeringen inn for å skjerpe CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030. I dag ligger avgiften på 590 kroner. En for rask opptrapping av CO2-avgiften vil få store konsekvenser for sjøtransporten. Kystrederiene anmodet derfor at CO2-avgiften må følge kvoteprisen i EU. Slik sikres et avgiftssystem som likebehandler, ikke diskriminerer norske rederi og svekker konkurranseevnen. Kystrederiene anmodet også om å etablere et CO2-fond etter modell av NOX-fondet/en forpliktende avtale om utslippskutt. Rederier som omfattes av avtalen vil da, istedenfor en CO2-avgift, betale en tilsvarende medlemskontingent til fondet. De vil da få muligheten til å søke fondet om støtte til utslippsreduserende tiltak.

Partiene på Stortinget kom ikke til enighet om innføring av den såkalte CO2-avgiften, men har bedt regjeringen må utarbeide en konkret plan for opptrapping av CO2-avgiften fram mot 2030 for å sikre forutsigbarhet. At Stortinget ikke kom til enighet betyr likevel ikke at en økt CO2-avgift er skrinlagt, men at den mest sannsynlig bare blir utsatt til statsbudsjettet legges fram til høsten. Kystrederiene skal da jobbe for at avgiften kan få en ny innretning der det blir mer aktuelt med en avtalebasert ordning der avtalen beholdes på dagens nivå mot at rederier forplikter seg til å redusere utslippene. På den måten beholder en både konkurransekraften, får forutsigbarhet og reduserer utslippene.Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter