Innstillingen til Havne- og farvannsloven fremlagt: adgangen til utbytte fra havnene begrenses

Komiteens innstilling, etter at lovforslaget har vært politisk behandlet, er strammet noe til i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag. – Flertallet har lyttet til næringen, og det er svært positivt, uttaler adm. dir. i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

-Dette er en viktig sak som Kystrederiene har fulgt nøye og brukt mye ressurser på, fortsetter Borge. Vi har hele tiden jobbet for at det ikke skal være mulig for havneeierne å ta ut utbytte fra havnekapitalen. Selv om det dessverre åpnes opp for dette nå, er adgangen begrenset. Men vi kommer til å følge med på hvordan dette slår ut i praksis, avslutter Borge.

Det store med den nye Havne- og farvannsloven (HFL) er at den i §1 for første gang nedsetter samfunnsoppgaven for farleds- og havneforvaltning: ”Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.”

Dette avspeiler en kursendring fra forvaltning til transport og bestyrkes av Kystverkets ansvar for hoved- og bi-leder. Havnene er pålagt regnskapsmessig skille mellom drift og forvaltning, men det mangler ikke på konsesjoner til kommunene som fortsatt får adgang til å innkreve avløpsavgift (nå med navnet farvannsavgift) i §36 og til å ta ut overskudd fra havnekapitalen i §32. Vi ser imidlertid at Transportkomiteen har tatt inn over seg høringene fra næringen, slik at innstillingen er strammet noe til på viktige punkter.     

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité, med unntak av §32, 3. ledd (om eiers adgang til uttak av havnekapitalen), hvor Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre utgjør flertallets innstilling.  Regjeringen åpner altså for at “det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.”

Det skal riktignok etableres et tilsyn i Kystverket som skal se til at reglene blir fulgt.

Når det gjelder adgangen for kommunene til å fortsette med anløpsavgift (nå: farvannsavgift), så er denne forsøkt strammet til. Det skal betales ved anløp av havn og  ”innretninger for drift av akvakulturanlegg” (men ikke arbeid ved merd). Det vil heller ikke være hjemmel for å kreve avgift for skip som losser i åpen sjø eller ankrer. Og da våre fartøyer i hovedsak vil fare i hoved- og bi-leder (som Kystverket har ansvaret for), mener vi at dette reduserer spillerommet for kommunale avgifter.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter