Krf kommer næringen i møte

Vil gi rederiene penger i tre år, hvis de kan bevise at de får last som kunne gått på veien over på kjøl. Næringen vil ha 50 kroner per tonn, og regjeringen kan være på gli.

NYHETER 08.12.2014 07:48
Av Gerhard Flaaten
solvik-olsen1 Les også: – Han går mot Stortingets vilje om å flytte last fra vei til sjø
Riksrevisjonen med kritikk av Kystverket og departementet.

– Vi trenger noen utjevningsordninger som kan gjøre det mer attraktivt å bruke sjøveien, sier Hans Fredrik Grøvan, som representerer Krf i Vest-Agder på Stortinget.

Fakta

Nærskipsfart

  • Nærskipsfart er en samlebetegnelse for tørrlasteskip, gasstankere, bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, passasjerskip, containerskip, roro-skip, kjøle- og fryseskip, alle med virksomhetsområde innenfor Europa.
  • Segmentet betjener i hovedsak mindre skip, med størrelser opp mot 15.000 dødvekttonn. Et skip på 4.000 dødvekttonn tilsvarer omtrent 150 lastebiler.
  • Fartøyene som opererer på norskekysten er hovedsak registrert i NOR og kan beskrives som ”lastebil på sjø”.
  • Nærskipsfartsflåten utgjør om lag 1000 skip som seiler både innenfor norske og europeiske farvann.
  • I Norge er det ca. 550 registrerte selskaper innenfor nærskipsfarten, disse har en samlet verdiskaping på 9 milliarder kroner per år.
  • Nærskipsfartsrederiene sysselsetter ca. 10 000 sjøfolk, i tillegg til disse kommer ansatte på rederikontorene.
  • I Norge går 42 prosent av alle innenlandske transportytelser sjøveien. I 1960 var hhv andelen 70 prosent, i 2006 var den 46 prosent.
  • Det er særlig innenfor LCL-segmentet (gods som kan rommes i lastebiler, trailere og containere) skipsfarten taper markedsandeler.

Kilde: Strategi for nærskipsfarten i Norge

Han er én av fire Krf-representanter som torsdag leverte et representantforslag til Stortinget, hvor de blant annet ber regjeringen utrede og fremme forslag om en midlertidig tilskuddordning for godsoverføring fra sjø til vei.
Skal øke konkurransekraft

– En treårig, midlertidig tilskuddordning for godsoverføring til bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport kan også bidra til en vridning av mer gods til sjøs. Tilskuddet skal være en stimulans til rederi eller vareeier som kan dokumentere at lasten går på skip i stedet for landtransport. Et slikt tilskudd vil kunne bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft. Samtidig er det viktig at en slik ordning ikke virker konkurransevridende mellom aktørene innen sjøtransporten, står det i representantforslaget fra fire Krf-representanter på Stortinget.
Vil du ha mer av dette? Lik oss på Facebook!
Sjøalliansen, bestående av flere organisasjoner som representerer de ulike aktører som er involvert i sjøtransport, kom allerede i mai 2012 med et enda mer konkret forslag i et dokument skrevet av Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge.
– Tiltakene bør gjelde både innenlands og utenlands frakt, herunder både import og eksport.
Potensiale for overføring er størst for import og våre importkorridorer bør derfor prioriteres.
Ordningen bør være enklest mulig å forvalte, søke om, motta og kontrollere. Det forslås derfor at
tilskuddet relateres til antall tonn eller kubikkmeter skipet. Satsen bør være den samme for alle
utvalgte korridorer. Det anbefalte beløp er kr 50 per tonn eller kr 15 per kubikkmeter.
Regjeringen på gli
Norsk Havneforening og Transport og Logistikkindustriens Landsforening (LTL) har kommet med et forslag som baserer seg på samme tilskudd per tonn, med en kostnadsramme på 150 millioner kroner årlig. Med dette beløpet mener de tre millioner tonn årlig kan flyttes fra veg til sjø.
Regjeringen kan allerede være på gli.
Les også: – Har store forventninger til at Regjeringen nå tar tak i dette
– Jeg ser fordelene. Vi jobber med en slik type ordning. Dette vil definitivt bli vurdert i arbeidet frem mot budsjettforslaget for 2016, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) til Dagens Næringsliv.
Vil kompensere rederiene
Krf-representant Grøvan sier de helst ser at tilskuddene i ordningen går direkte til rederiene, og at det skal være deres oppgave å “rekruttere” bedrifter til å sende gods på kjøl fremfor på lastebiler.
– Så skal de kompenseres dersom de lykkes med det, sier Krf-representanten.
Målet er at rederiene skal ha incentiver til å gi et tilbud som i større grad enn i dag matcher bedriftenes krav til hvor lang tid transporten tar, frekvens og kvalitet på transporten.
– Vi har konkludert med at dette er den beste måten å gjøre det på. Dersom vi kompenserer vareeieren, er jeg ikke sikker på om vi oppnår det samme, sier Grøvan.
Konkret forslag til Regjeringen
En midlertidig ordning på tre år, er tilstrekkelig til at man kan evaluere ordningen for å finne ut om den treffer etter intensjonen, som til syvende og sist er å flytte mer gods over til miljøvennlig skipstransport.
Hvor mye ordningen vil koste har Krf ikke fastsatt.
– Regjeringen har varslet at de vil komme med en ny havnestrategi. Dette er et konkret forslag til hva de kan gjøre, sier Grøvan.
Blåkopi av Rederiforbundets forslag
Forslaget er nesten en blåkopi av Norges Rederiforbund sitt forslag i rapporten fra i år “Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart – Broen til Europa“.
– En statlig og midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring kan bidra til at sjøtransport velges fremfor landtransport. Tilskuddet kan gis til rederier som kan dokumentere at lasten går på skip i stedet for landtransport. Et slikt tilskudd vil kunne bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft, står det i rapporten fra i år.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter