Kritisk samfunnsfunksjon

Kritiske samfunnsfunksjoner
Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte, men personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars.

Det er nå utarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som omfattes av unntaket fra hovedregelen. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende, og adgangen på barnepass kan både innskrenkes og utvides.

De to kritiske samfunnsfunksjonene som vil være gjeldende for flere av våre medlemmer er Forsyningssikkerhet og Transport. Disse er definert som følger i listen per 16.03.20:

Forsyningssikkerhet
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet
Tjenestetype (kapabilitet): Mat- og drivstofforsyning
Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon: Produsenter, importører, grossister, butikker, bensinstasjoner (for drivstofforsyning).

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personell/stillinger: Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette kan omfatte personell som:
– sjåfører,
– lagerarbeidere,
– ansatte ved distribunaler og lagre,
– ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg,
– ansatte i sentrale administrative funksjoner
– ansatte i fôrindustrien,
– personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og
havbruk
– veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
– ansatte i næringsmiddelindustrien
– ansatte i butikk og bensinstasjon

Transport
Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
Tjenestetype (kapabilitet): Transportevne, sikre transportsystemer, sikker transport
Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon: Trafikksentraler, transportører, Sjøfartsnæringene, Norges Rederiforbund, NPRTRASHIP-ledelsen, Sjøfartsdirektoratet

Nøkkelstillinger og driftstekniske yrker/personellgrupper/stillinger:
Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter
Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon

Se hele listen her

Havbruk som kritisk samfunnsfunksjon
Kystrederiene har vært i dialog med NFD vedrørende spørsmål om personell på fartøy i havbruksnæringen, som på fôrbåter, brønnbåter, bløggefartøy og servicefartøyer, anses som personell i kritiske samfunnsfunksjoner. NFD er klare på at fartøyene anses som essensielle for å holde i gang havbruksproduksjonen og at maritimt personell for å holde fartøyene, og havbruksnæringen gående, anses som kritisk personell. Disse kan derfor få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn, om nødvendig.

I «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19» § 3 er det også gitt unntak fra karanteneplikten:

«Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.»

Det presiseres at rederiene så godt det lar seg gjøre, må legge opp til at så mange ansatte mulig holder seg hjemme. Rederiene oppfordres til å tilrettelegge i så stor grad som mulig for at ansatte som er aleneforsørgere, eller ansatte med barn hvor begge foreldre anses som kritisk personell, byttes ut med annet personell.

Definisjonen på mengde personell i kritiske samfunnsfunksjoner, er tilstrekkelig personell for at verdikjeden havbruk fungerer.

Generelle retningslinjer
Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter