Kystrederiene har løsningen!

Shortsea Promotion Centre v/ Hans Kristian Haram publiserte følgende artikkel på sine hjemmesider 31. august 2017
Kystrederiene har løsningen. De vil oppnå styrket konkurransekraft ved nasjonal helhetsstyring av infrastruktur og standardisering av teknologi.
Det er Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene​ som forteller om dette på Sjølogistikkonferasen 2018 i Stavanger.
Kystrederiene er en landsdekkende rederiforening med to hovedsektorer, nærskipsfart og havbruk. Deres medlemmer har mer enn 300 skip med 2500 sjømenn.
– Fremtiden er lys og det forventes vekst i transportvolumene, sier Borge. – Veksten tilsvarer en økning på 70% innen 2050. – Den store utfordringen er nasjonale miljøforpliktelser med nesten en halvering av miljøgassutslipp fra transport innen 2030, mener han.
Transportmiddelfordeling fra TØI på distanser lenger enn 300 km for stykkgods innen+utenriks viser at vei vinner markedsandeler. Norske og svenske biler taper til biler fra øvrige land.
– Hvorfor skal vi ha mål om godsoverføring mellom transportformer, spør Borge. – Fordi vi dermed kan redusere de samfunnsmessige effekter forbundet med veitransport, svarer han – så som utslipp, støy, støv, veislitasje og ulykker.
Sjøtransporten har følgende utfordringen:

 • Omlastning (tid og kostnad)
 • Manglende likeverdige konkurransevilkår
 • Manglende samlokalisering av sjø, veg og bane i intermodale logistikk knutepunkt
 • Havneareal og kapital er under sterkt kommunalt press
 • Havnene er kommunale med lokalt fokus
 • Sjøtransport mangler helhetsstyring og standardisering

– Det er behov for nasjonal styring og helhetstenkning, sier Borge. – Finnes det en løsning? JA!
Kystverket må styrkes som transportetat:

 • Et sterkere mandat og økt kompetanse innenfor transport og godsoverføring.
 • Økt styring og kontroll av havnene
 • Nasjonal havnestrategi for effektiv infrastruktur og miljøtiltak
 • Helhetsstyring og standardisering av teknologivalg
 • Statlig investeringsstøtte til havner overensstemmende med besluttet havnestrategi
 • I samarbeid med andre transportetater sikre samlokalisering for intermodale logistikk knutepunkt (sjø, veg og bane)​

 
Det må lages et direktorat for nasjonal samferdsel og infrastruktur. De må ha ansvar for ​nasjonal helhetsstyring og standardisering, helhetlig utviklingsstrategi på nasjonalt nivå og samlokalisering av intermodale logistikk-knutepunkt (sjø, veg, bane).
Borge roser utviklingen de siste årene:

 • Full nettolønnsordning fra 2. termin 2016 for lasteskip i NOR
 • Farledsbevis kl. 3 (kompetansebevis til kaptein og styrmann)
 • Incentivordning for godsoverføring innført 1.1.2017
 • Vrakpantordning innført 2016 og justert i 2017
 • Noen statlige avgifter fjernet/redusert
 • Støtte til havnesamarbeid fra 2015

 
Borge har følgende forslag om forbedrede rammebetingelser for konkurransedyktig sjøtransport:

 • Modernisere avgiftsregimet for sjøtransport
 • Lastebil må betale i hht faktisk kost for bruk av vei (støy, støv, vei slitasje, ulykker)
 • Sjøtransporten må ha helhetsstyring og standardisering (Kystverket som transportetat), herunder infrastruktur og teknologi. ​
 • Sikre økt samlokalisering av sjø, veg og bane i intermodale logistikk knutepunkt
 • Havneareal og kapital er under sterkt press (Næringens «bompenger»)
 • Finansieringsordninger som gir forutsigbarhet og som stimulerer til tonnasjefornyelse

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter