Felles brev om CO2-avgift til stortingspolitikere

Det blir i dag sendt et felles brev fra flere næringslivs- og miljøorganisasjoner til medlemmene i Stortingets Finanskomité, Energi- og miljøkomité, Næringskomité, Transport- og kommunikasjonskomité, samt de parlamentariske lederne. Brevet tar opp en felles bekymring for forslaget om å fjerne fritaket for CO2-avgift på naturgass for innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Kystrederiene har tatt dette opp på samtlige høringer vi har deltatt på i forbindelse med statsbudsjettet 2018.
Brevet kan leses i sin helhet under (felles brev om CO2-avgift)
Til medlemmene i Stortingets Finanskomité, Energi- og miljøkomité, Næringskomité og Transport- og kommunikasjonskomité, og de parlamentariske lederne.
Oslo, 01.11.2017
I forslaget til Statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å fjerne fritaket for CO2-avgift for bruk av naturgass og LPG i innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Å fjerne fritaket betyr at det innføres en avgift på kroner 0,91 per standard kubikkmeter gass. Selv om avgiften gir begrensede inntekter til staten, rammer forslaget rederier, verft og resten av den norske maritime klyngen som har fulgt politiske signaler og satset offensivt på utvikling av miljøvennlig energi.
Stortinget og regjeringen har over flere år oppfordret maritim industri til å legge om til energikilder med lavere utslipp av klimagasser og helse- og miljøskadelige stoffer. Flytende naturgass (LNG) gir 20-30 % lavere CO2-utslipp, reduserer utslipp av NOx med 90 % og eliminerer utslipp av svovel og partikler. I kombinasjon med batterier, biogass og hydrogen kan CO2-utslippene reduseres ytterligere. Fritaket for CO2-avgift og NOx-fondet har bidratt til at Norge i dag er verdensledende på bruk av LNG og LNG-hybrider i skipsfarten. 57 av 116 LNG-drevne skip i verden går i norske farvann. Omlegging til LNG og LNG-hybrid har bidratt til å redusere utslippene av klimagasser med nærmere 103 000 tonn CO2, tilsvarende utslipp fra 90 000 biler. Økt bruk av LNG og LPG i innenriks skipstransport og for offshorefartøy har også bidratt til å redusere utslippene av NOx slik at Norge overoppfyller Göteborgprotokollen.
Senest i regjeringens havstrategi og i Nasjonal transportplan ble økt bruk av LNG trukket fram som et av Norges sentrale bidrag til miljøvennlig skipsfart internasjonalt. Forslaget om å avgiftsbelegge LNG og LPG i maritim sektor vil ramme rederier og verft som har fulgt politiske signaler og satset på miljøvennlig energi. For et skip som bruker 3000 tonn LNG i løpet av et år, vil merkostnaden ved å fjerne avgiftsfritaket beløpe seg til 3,8 millioner norske kroner årlig. Dette vil gjøre at LNG ikke lenger vurderes som konkurransedyktig overfor konvensjonelt drivstoff (diesel) med høyere CO2-utslipp og store utslipp av NOx, svovel og partikler som skader luftkvalitet og folkehelse.
Skal Norge realisere målene om lavere utslipp fra skipsfarten, samtidig som målet om økt transport av gods til sjøs nås, må vi legge til rette for økt bruk av miljøvennlig drivstoff som LNG. Elektriske fartøy vil i økende grad bidra til passasjertrafikk over kortere distanser i årene som kommer. Gods- og langtrafikk samt offshorefartøy vil i flere tiår trenge andre lavutslippsalternativer, som LNG, bio-LNG, LNG-hybrider og hydrogendrevne skip. En avgift på miljøvennlig energi i skipsfarten vil hemme teknologiutvikling og sette Norge et steg tilbake i arbeidet med grønn omstilling av maritim sektor. Vi vil be Stortinget om å ikke oppheve fritaket for CO2-avgift for LNG og LPG som rammer lavutslippsenergi i skipsfarten.
Med vennlig hilsen (sign.)
Hans-Christian Gabrielsen Leder,
Landsorganisasjonen i Norge
Jørn Eggum Forbundsleder,
Fellesforbundet
Frode Alfheim Forbundsleder,
Industri Energi
Johnny Hansen Forbundsleder,
Norsk Sjømannsforbund
Hans Sande Adm. direktør,
Norsk Sjøoffisersforbund
Hege-Merethe Bengtsson Adm. direktør,
Det norske maskinistforbund
Frederic Hauge Faglig leder,
Miljøstiftelsen Bellona
Sturla Johansen Adm. direktør,
Norges Rederiforbund
Stein Lier-Hansen Adm. direktør,
Norsk Industri
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Adm. direktør,
Norsk olje og gass
Frode Sund Adm. direktør,
NHO Sjøfart
Tore Woll Daglig leder,
Energigass Norge
Tor Arne Borge Adm. direktør,
Kystrederiene
Tord Dale Daglig leder,
Maritimt Forum
Hege Økland CEO,
NCE Maritime Cleantech


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter