Kystrederienes innstilling til forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Målet er å øke konkurranseevnen til norske skip, men Kystrederiene kan ikke se at forslaget bidrar til oppnåelse av dette. I vårt høringssvar er Kystrederienes innstilling at lovforslaget må forkastes.

Holmefjordutvalget må legges til grunn
Kystrederiene var med i Holmefjordutvalget (Partssammensatt maritimt utvalg), for å utrede forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. I dette arbeidet var den omforente tilrådingen at lov om norske lønns – og arbeidsvilkår i norske farvann kun kan gjennomføres med en samtidig styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, også omtalt som nettolønnsordningen. Høsten 2021 svekket derimot Regjeringen ordningen. Med en svekket ordning lagt til grunn kan vi ikke se at den brede enigheten fra Holmefjordutvalget faktisk er tatt til følge. Kystrederiene mener dermed at det mangler et vesentlig premiss for å legge frem lovforslaget.

Forslaget kan svekke norsk maritim næring og landbasert industri
Med en svekket nettolønnsordning kan ikke Kystrederiene se at forslaget kan oppfylle økt norsk maritim aktivitet eller være av nasjonal interesse. Lovforslaget inneholder også flere forhold som vil kunne svekke den maritime næringen som helhet, som Kystrederiene har belyst i høringssvaret. Forslaget må bli gjenstand for et seriøst lovarbeid hvor konsekvensanalyser tilknyttet norsk næringsliv og transportpolitikk inkluderes.

Dersom Regjeringen ønsker å styrke norske sjøfolks stilling, må Holmefjordutvalgets innstilling følges opp. I tillegg må kravet om utseilt distanse i sjømannsfradraget fjernes. Nevnte rammevilkår har over tid vært under press, og en styrking og forutsigbarhet innen disse, vil sikre norske sjøfolk og legge til rette for rekruttering på en god og treffsikker måte. Det er velkjent at nærskipsfarten er sterkt konkurranseutsatt. Statistikk fra TØI viser at nær to av tre skip langs norskekysten er utenlandske. Utenlandske skip har også egne nettolønnsordninger, samt sjømannsfradrag, gjerne uten begrensninger. Videre er disse også unntatt norsk trygde- og arbeidsgiveravgift. På toppen av dette bunkrer utenlandske skip uten Co2-avgift. Altså vil konkurranseevnen mot utenlandske skip likevel være svekket, på tross av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

For landbasert industri vil også lovforslaget kunne resultere i økte utgifter ved at det pålegges ekstra transportkostnader for næringsliv som er avhengig av lang kysttransport til markedet. Samtidig vil det kunne forhindre effektiv utnyttelse av sjøveien ved at nærsjøfart og kystfart må skilles knivskarpt operativt/markedsmessig. Kystrederiene frykter at dette vil svekke sjøtransportens konkurranseevne nasjonalt og derved grunnlaget for grønn omstilling.

Selv om det er gjennomført flere analyser for en innføring av en ny lov, er flere av disse ufullstendige. At forslaget ikke er klarert med ESA er også oppsiktsvekkende i et norsk regelverksperspektiv. Hensikten med innføringen er god, men risiko for utilsiktede konsekvenser er for stor, etter Kystrederienes mening.

Norske sjøfolk i norske farvann
Kystrederiene er positive til alle virkemidler som styrker norske sjøfolk og norsk maritim næring sin posisjon. Alle sjøfolk i Kystrederiene har derfor tariffavtaler som gir relativt og
absolutt gode lønns- og arbeidsforhold i forhold til hjemsted. For utenlandske sjøfolk i NIS og under andre flagg er det eksempelvis forhandler ITF-avtaler internasjonalt som er tiltrådt av norske sjømannsorganisasjoner som også mottar tariffavgift fra de utenlandske mannskapene. Videre har Norge forpliktet seg til retningslinjene i International Labour Organization (ILO) og IMOs Marine Labour Convention (MLC).

Gjennom tariffavtaler og tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs har norske sjøfolk vært godt og effektivt ivaretatt. Ordningen har gitt utslag i god rekruttering og høyere andel av kystlast. Kystrederiene ber derfor om at denne ordningen opprettholdes og styrkes for å sikre norske sjøfolk, fremfor et generelt krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

På bakgrunn av at sentrale premisser i Holmefjordutvalget ikke er lagt til grunn er Kystrederienes innstilling at lovforslaget må forkastes.

Vedlagt er Kystrederienes høringssvar som ble sendt til Regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet 30.08.2022.

Kontaktperson for Kystrederiene i denne saken er:
advokatfullmektig Arvid Christian Aalvik
e-post: arvid@kystrederiene.no
tlf.: 909 10 511

 

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter