Leserinnlegg: Lovløse tilstander hindrer klimavennlig transport

Innlegg av Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for Norske Havner, og Tor Arne Borge, administrerende direktør for Kystrederiene – kom nylig på trykk i flere lokalaviser.

Ulovlige utenlandske vogntog gjør det livsfarlig langs veiene og undergraver klimavennlig sjøtransport. Med økende transportvekst er det avgjørende at det tas grep nå.

Regjeringen har i vinter iverksatt strengere kontroller med vogntog ved grensene. Storkontrollen i nord resulterte i at 86 av 597 vogntog fikk kjøreforbud. Dette viser at det er store utfordringer med utenlandske lastebiler som ikke er skikket til å ferdes langs norske veier. Det er imidlertid bare tre prosent av lastebilene som kjører over Svinesund som blir kontrollert. Hvor mange trafikkfarlige kjøretøy er det blant de 97 prosentene som ikke blir kontrollert?

Tunge kjøretøy er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier. Denne andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i Europa. Gjensidige Forsikring har talt opp antall ulykker og resultatene viser at 8 av 10 ulykker med vogntog skyldes utenlandske sjåfører.

Manglende kontroll av lastebiler på norske veier ødelegger konkurransen for godstransport. Når veitransporten opereres av utenlandske biler som ikke er skikket til å ferdes på norske veier – og som til alt overmål har underbetalte sjåfører – undergraves også politikernes mål om å flytte mer gods fra vei til sjø.

Ifølge grunnprognoser fra Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2027 vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30 årene. Fjorårets rapport «Fra kyst til marked» viser at det forventes en fordobling av trafikken i nord på bare ti år. Samtidig med denne transportveksten, har Norge gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å halvere utslippene i 2050. Hvis vi skal oppfylle våre klimaforpliktelser må mer av transportveksten flyttes vekk fra veinettet.

Først og fremst må vei- og sjøtransport konkurrere på like vilkår. Der båter og skip nesten utelukkende betaler alle sine eksterne kostnader, blir ikke lastebiler belastet i samme grad for veiutbygging og veislitasje. Samtidig må vi få strengere krav til kjøretøy, økte kontroller og strengere sanksjoner på grensene.

Det er avgjørende at vi satser på infrastruktur som fremmer sjøtransport, men det krever nytekning. Blant annet må det vurderes hvor godt havnene er tilknyttet vei- og baneinfrastruktur.

Helt siden 1990-tallet har det vært et politisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Prioriteringene i NTP medfører imidlertid at sjøtransporten stiller med et handikap i konkurransen om godset. Det blir heller ikke bedre av at de tiltakene som står i planen ikke blir fulgt opp med årlige bevilgninger. Mens veibevilgningen har vært rekordstore, ligger kystområdet allerede 1,2 milliarder kroner under målet allerede etter to år.

Hvis det ikke tas grep nå, kommer veinettet til å eksplodere av tunge kjøretøyer. Klimaforpliktelsene er det bare å legge i skuffen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter