Losutvalgets innstilling

Utvalget som har arbeidet med tilrådinger til ny losordning la fram sin tilråding mandag 10 juni.  Utvalgsleder Bjørn Solbakken har evnet å samle sprikende interesser i anbefalinger som vil  skape et enklere og rimeligere regime på kysten.
   Av utvalgets anbefalinger er både en differensiert ordning for farledsbevis, endringer i avgiftssystemet, fritak for los ved forhaling i havneområde, krav til klare kriterier for lokale seilingsbegrensninger, forslag om å skille ut lostjenesten som egen enhet (skille forvaltning fra operativ drift), konkurranseutsetting av tilbringertjenesten, mv. I utvalgets arbeid ligger også klare føringer for ny loslov. I denne sammenheng skal også losenes erstatningsansvar for tjenestefeil utredes videre.

Ny ordning for farledsbevis

Det anbefales innført en differensiert ordning for farledsbevis.
Losplikten vil fortsatt slå inn ved 70 meters lengde innenfor grunnlinjen, med den kan løses ved en langt enklere ordning enn dagens system. For passasjerskip inntrer losplikten ved 50 meters lengde.
For skip med farlig og forurensende last ønsker utvalget fortsatt skjerpet losplikt, men med definisjoner i henhold til IMOs regler.
Farledsbevis klasse 3 vil gjelde fartøy på 70-100 meter Utsjekk av kompetanse gjøres ved assessorordning innen rederiet i stedet for dagens prøver. For fartøyer med ECDIS og kompetente navigatører vil dette gi betydelig forenkling
Farledsbevis klasse 2 er ment å gjelde for fartøy som ikke kvalifiserer for klasse 3 (f eks som mangler ECDIS), samt for større skip på 100-150 meters lengde. Her vil det i stedet for dagens prøveopplegg bli innført representative prøver.
Farledsbevis klasse 1 skal gi navigatører med særlig lang erfaring eller spesielt god kjennskap til leden muligheter til å få farledsbevis med utvidete rettigheter. Navigatører med slikt farledsbevis vil få adgang til å føre større fartøy enn klasse 2. Dessuten vil klasse 3 kunne brukes i farvann med lokale begrensninger.
Utvalget mener at navigatører med farledsbevis som før ny forskrift hadde adgang til å seile i farvann med lokale begrensninger må få denne rettighet tilbake. Arbeidet med å fastsette objektive kriterier for lokale begrensninger skal fortsette, og en avventer en DNV-rapport om saken.
NOU 2013:8 ”Med los på sjøsikkerhet” kan lastes ned på www.regjeringen.no  under Fiskeri- og kystdepartementet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter