Næringslivets NOx fond

FORELØPIG RAPPORT OM UTSLIPPSFORPLIKTELSEN I 2008
Sammendrag:
Næringsorganisasjonene vil med denne årsrapporten dokumentere at utslippsreduksjonsforpliktelsen for 2008 i miljøavtalen om NOx er oppfylt.
Milj ø avtalen om NOx mellom 14 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet tr å dte i kraft 1. januar 2008. Ved utløpet av 1. kvartal 2009 hadde over 500 virksomheter sluttet seg til miljøavtalen. Dette er om lag 85 % av antall registrerte avgiftspliktige, og disse representerer cirka 93 % av det avgiftpliktige utslippet. Rapporteringen til NOx-fondet viser at utslippet fra disse virksomhetene var 91 000 tonn, hvorav 41 000 tonn skriver seg fra olje- og gassproduksjon. Årlig samlet innbetaling fra disse virksomhetene til NOx-fondet var 658 mill. kr, noe som indikerer at NOx-fondet frem til utløpet av 2011 vil disponere ca. 1,8 mrd. kroner til gjennomføring av tiltak.
I følge miljøavtalens punkt 3.2 skal næringsorganisasjonene sørge for at de årlige NOx-utslippene reduseres med 2 000 tonn i løpet av 2008. Tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av 1. kvartal 2009.
NOx-fondets beregninger viser at samlet utslippsreduksjon som kan godskrives avtaleforpliktelsen i 2008 kan bli 7 873 tonn NOx. Dette tallet fremkommer ved å summere effekten av omsøkte NOx-reduserende tiltak med gjennomføring fra 1. januar 2008 til utløp av 1. kvartal 2009. Dette viser at reduksjonsforpliktelsen for 2008 vil bli oppfylt med langt større margin enn de verifiserte tall som foreligger.
Per 10. mai 2009 har DNV verifisert gjennomførte tiltak som representerer en reduksjon på 2 124 tonn. Reduksjonen skriver seg fra 40 av de 106 prosjektene som etter tilsagnene om støtte skal gjennomføres innen utgangen av 1. kvartal 2009. Dette dokumenterer at miljøavtalens bestemmelse om reduksjonsforpliktelser for 2008 er oppfylt. Det forventes at hovedtyngden av de øvrige 66 tiltakene vil bli verifisert før 1. juli 2009. Næringsorganisasjonene vil gi oppdaterte opplysninger om dette i en egen rapport som vil bli oversendt innen 1. juli 2009.
Det er gitt tilsagn til tiltak med gjennomføring i 2008 og 2009 som tilsvarer en reduksjon på hele 13 545 tonn, mens forpliktelsen er 6 000 tonn, hvorav 4 000 tonn i 2009.
Hvis alle omsøkte tiltak gjennomføres som forutsatt, herunder en rimelig andel av de søknadene som ennå ikke er styrebehandlet, vil næringsorganisasjonene med stor sannsynlighet oppfylle den samlede utslippsreduksjonsforpliktelsen på 30 000 tonn. Det er da tatt hensyn til reduksjonen som følge av endret faktor for fakler offshore med 4 300 tonn.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter