Nærskipsfarten i foreslått statsbudsjett for 2019

For Kystrederienes medlemmer retter budsjettforslaget seg i hovedsak mot videreføring av eksisterende målsetninger, programmer og prioriteringer.
Innen sysselsetting av sjøfolk, videreføres nettolønnsordningen og rammen økes for å gi rom for flere norske sjøfolk.
Det er også foreslått en tilskuddordning på 50 millioner for effektivisering- og miljøtiltak i havnene. Det kan øke sjøtransportens konkurranseevne og gir større muligheter for godsoverføring fra vei til sjø. Her trengs det kraftigere insentiver fremover.
For Kystrederienes medlemmer er det også klart at Stad-tunnelen vil bidra sterkt til sikkerhet og regularitet på kysten. Den vil også, sammen med andre tiltak styrke sjøtransportens konkurranseevne. I tillegg vil alle effektive infrastrukturforbedringer bidra positivt til reduksjon av klimagassutslipp. Vi håper derfor prosjektet vil få tildelt de nødvendige midler for realisering.
Når det gjelder modellen på et CO2-fond er den enda ikke klar. Men Kystrederiene er tydelige på at vi ønsker et samarbeid mellom stat og næringsliv etter modell av NOx-fondet.
Det gledelig å se at det er foreslått bevilget 7 millioner kroner over til Grønt Kystfartsprogram. Samtidig er CO2-avgiften på naturgass for LNG-skip foreslått opprettholdt. LNG i kombinasjon med batteri er den beste tilgjengelige teknologi for betydelige kutt i CO2-utslipp fra skip. Hadde man fått en avgiftslette på dette området, bare for en periode, ville man kunne fått reduserte utslippene fra skipsfarten betydelig.
Innovasjon Norges kondemneringsordning for grønn fornyelse av skip nærskipsfart er foreslått avviklet da den ikke har fungert. Kystrederiene mener også til en viss grad at tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ikke har fungert.
Kystrederiene vil derfor foreslå at midlene i disse ordningene brukes til økt statlig finansiering av Kystverkets trafikksentraler eller andre brukerbetalte tjenester. Dette ville være til fordel for alle rederier og bidra til bedre konkurranseevne for sjøtransporten samlet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter