sikkerhetsstyring gjort enklere

  • Leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. 
  • Spesialtilbud til medlemmer av Kystrederiene.
  • Egenutviklede sikkerhetssystemer, ISM og system for mindre lasteskip, i drift på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn- , tank- og fiske-fartøy. Kan leveres manuelt og digitalt gjennom e-sea solutions.
  • 24/7 andrelinje beredskapstjeneste for rederi og fartøy.
  • Bred kompetanse med bakgrunn fra nautisk og teknisk operativ drift og skipsdrift/management.
  • Vi forenkler hverdagen ved å holde orden på styringssystemet og oppdateringer, samt bistår og veileder i daglig bruk av systemet. Vi kan også bistå i dialog med klasse og flaggstat.

I skipssikkerhetsloven er det krav om at rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle sikkerhetsstyringssystem både i landorganisasjon og om bord på det enkelte fartøy.
Nautilus Sjø sitt system tar utgangspunkt i en base som er lik for alle våre kunder, denne tilpasses det enkelte rederi og fartøy i implementeringsprosessen. Våre kunder har sikkerhetsstyringssertifikat (DoC og SMC) utstedt av blant annet Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, BV, LR og Rina. Systemene kan leveres som manuelle eller digitale systemer. De digitale systemene utvikles i samarbeid med Nautilus Sjø sitt datterselskap e-sea solutions.

ISM koden
ISM koden er en internasjonal standard for sikkerhetsstyring i den maritime næringen. Denne er gjort gjeldende som forskrift for norske skip gjennom forskrift om sikkerhetstyringssystem for skip m.m., og gir føringer for hva et sikkerhetssystem om bord på skip som faller under forskriftens virkeområde skal inneholde.
Vårt system er bygget opp i henhold til ISM koden og vil etter tilpasning til rederi og fartøy kunne sertifiseres.

Utpekt person
Utpekt person er en rolle som kommer fra ISM koden. Dette skal være sikkerhetsventilen i organisasjonen. Dersom en mener at helse, miljø eller sikkerhet står på spill, og en gjennom vanlig tjenestevei ikke når frem, så har en mulighet til å gå til Utpekt Person. Denne vil ha tilgang til å ta saken høyere i organisasjonen, helt opp om nødvendig, for å nå frem. Dersom Utpekt Person selv mener at helse, miljø og sikkerhet er satt i spill har han plikt og rett til å ta dette opp som nødvendig.

Sikkerhetsstyring for mindre fartøy 
Det er krav om at rederiet skal etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 BT. Dette er gitt utfyllende regler om i forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy. Vi har utarbeidet system som dekker krav i forskrift, differensiert i forhold til fartøystørrelse.

Internrevisjoner
Systemet skal på jevnlig basis vurderes for hvor godt det virker og er implementert i organisasjonen. Det er ulike virkemidler for å vurdere dette. Skipsførers gjennomgang er en gjennomgang av systemet om bord, der skipsfører, gjerne sammen med mannskap, ser på systemet og vurderer det ut fra deres erfaring. Ledelsens gjennomgang er rederiorganisasjonens vurdering ut fra deres erfaringer og statistikk på hendelser og avvik, dette vil kunne inngå som en naturlig del av selskapets årsberetning. Internrevisjon er en objektiv gjennomgang der en på stikkprøvebasis ser på hvordan systemet er implementert i organisasjonen om bord og på land. Vi gjennomfører internrevisjon av systemene for våre kunder. Dette gir dere et godt og objektivt inntrykk av hvordan dere har implementert systemet i den daglige driften.

Rune2

Rune Blankholm

Leder Nautilus Sjø Skipssikkerhet og styringssystemer

Rune er internrevisor og rådgiver, Han har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje. 

Johan2

Johan Løberg

Skipssikkerhet og styringssystemer

Johan er internrevisor og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje.

Stian2

Stian Johannessen

E-Sea Support 

Stian er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.

IMG_5690

Robin Lee Lange

E-Sea Support 

Robin er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.

24/7 2. linje beredskapstjeneste for rederi og fartøy
Nautilus Sjø ivaretar beredskapsvakten for rederi og fartøy, vår beredskapstelefon er bemannet og beredt til å bistå døgnet rundt. Vi har nødvendig dokumentasjon for å kunne ha overblikk og innsikt i det enkelte fartøy tilgjengelig fra server, dette for å kunne bistå rederiets beredskapsgruppe fra hvor vi måtte være.

Bistand i forbindelse med avviksbehandling
I noen sammenhenger ser vi at en får en dypere behandling av avvik når eksterne parter samarbeider med dem som formelt skal behandle avviket i organisasjonen og gjerne har den praktiske erfaringen om bord eller på rederikontoret. Som en del av avtalen vår er vi tilgjengelig for bistand.