Ny forskrift: Slutt for utenlandsanløp av non-ISPS-havner


Kystminister Lisbeth Berg-Hansens svar i Stortinget  7.november signaliserer strengere regler for  ISPS-skips anløp av havner uten ISPS, selv om hun bedyrer regjeringens klare målsetning om å få mer gods over på sjø.
Ministerens redegjørelse var et svar på spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) om de nye forskrifter la opp til skjerping av regelverket i de nye forskrifter som er under utarbeidelse.
Slik falt ordlyden i ministerens svar: ” Prinsippet i utkastet til nye bestemmelser om at det bare er ISPS-godkjente havneanlegg som kan motta ISPS-skip er imidlertid ikke nytt, men en videreføring av krav i dagens havnesikringsforskrift. Dette er mao. ikke en innskjerping av regelverket.”Dette er beviselig galt.
Det har siden ISPS ble innført vært praktisert en ordning hvor ISPS-skip ved anløp av havneanlegg uten egne sikringstiltak, selv etablerer sikring i henhold til ISPS-kodens §5, Declaration of Security (DOS), etter nærmere angitte prosedyrer. I praksis betyr det at ”sikkerheten” blir etablert ved kaikanten, ikke inne på kaien, og for skipets regning.Denne praksis med DOS har fungert utmerket i mange år og ivaretatt både sikkerhet og kommersiell fleksibilitet.
Nylig har ett av våre medlemsfartøyer i fart mellom Sør-Norge, Skagerrak-havner og Nord-Norge fått vanskeligheter med anløp av non-ISPS-havner, fordi Kystverkets tolkning av reglene ikke gir ISSC-skip anledning til overhodet å anløpe ikke godkjent ISPS-havn. Kystverkets representant mener at kaieier i slike tilfeller vil bli politianmeldt.
Kystministerens svar i Stortinget synes å bekrefte at en innskjerping er på gang.FR har allerede påpekt problemet i høringsuttalelse til de nye forskriftene av 8. oktober til Kystverket.  Forskriftenes §1, om Virkeområde, slår fast at ”Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til en hver tid for å være i internasjonal fart”.
Dette er greit nok så lenge Kystverket fortsatt aksepterer DOS som en tilstrekkelig sikringsprosedyre ved non-ISPS-anlegg. Hvis ikke, blir det enda en hindring for effektiv sjøtransport og muligheter for overføring av gods fra vei til sjø.
FR mener at det er godt mulig å utforme et regelverk som tillater skip-havn interaksjon uten ISPS for innenlands trafikk, selv om skipet har ISSC. Det samme har også Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn påpekt.

Den norske havnestruktur med hundrevis av private havneanlegg, lagerbygninger, bedrifter og steinbrudd langs kysten er trolig enestående i verden. At juristene i Kystverket samtidig forsøker å lage verdens strengeste regler er temmelig politisk umusikalsk, gitt regjeringens målsetning om å styrke sjøtransporten.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter