Nye politikere, samme budskap!

Det politiske landskapet i Norge har endret seg etter valget. Med ny statsminister er fremdeles mye uavklart. Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober er et forslag fra den avtroppende regjeringen, og det er først i slutten av november den nye regjeringen kommer med sine egne forslag til endringer. I tillegg har regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke et flertall på Stortinget. Det betyr at de fra sak til sak må forhandle med partiene på Stortinget. Dette vil i mange tilfeller være Sosialistisk Venstreparti, men det åpner også for at regjeringspartiene må søke flertall med andre partier på Stortinget.

Selv om det politiske landskapet har endret seg, fronter Kystrederiene fremdeles det samme budskapet. Det må legges til rette for bedre rammevilkår for de maritime næringene, og spesielt nærskipsfarten. Kystrederiene samarbeider med alle maritime organisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og er i kontinuerlig dialog med politikere og departementene. Vi tar stadig opp viktige saker som rederiskatt, nettolønnsordningen, flåtefornyelse, godsoverføring fra vei til sjø, CO2-avgiften, havneavgifter og annet som bremser vekst og videreutvikling av nærskipsfarten.

Kystrederiene var i forkant av valget hatt kontakt med opposisjonspartiene. Kystrederiene har i valgkampen hatt en rekke møter med alle partiene og har spilt inn konkrete innspill til en ny regjeringserklæring. Det er derfor positivt at mange av våre forslag ble inkludert i Hurdalsplattformen, spesielt der hvor det gjelder styrking av rammevilkår, flåtefornyelse, CO2-avgift og godsoverføring.
Dette er også saker som Kystrederiene har tatt opp i de forskjellige høringene på Stortinget i forbindelse med forslag til statsbudsjett.  I næringskomiteen har vi blant annet tatt opp behovet for en gjennomgang av tilskuddsordningene for godsoverføring fra vei til sjø, som etter vår mening ikke fungerer slik den var tiltenkt. Kystverkets oversikt over konkrete resultater av tilskuddordningen viser at det er oppnådd en overføring fra vei til sjø på omtrent 1/4 del av det som var planlagt. I tillegg er det en del uklarheter og tilfeldigheter i tildelingskriteriene. Det er i Hurdalsplattformen nevnt at det i samarbeid med næringen skal tas en gjennomgang av tilskuddsordningen.

Kystrederiene har også tatt opp behovet for at det ikke settes et tak i tilskuddsordningen for sjøfolk, men at nivået burde lovfestes og KPI reguleres årlig slik at den følger utviklingen i samfunnet. I tillegg ønsker vi at det gjennomføres endringer i sjømannsfradraget, slik at kriteriene blir enklere å oppnå for skip innenfor våre sektorer i nærskipsfarten. Den største utfordringen i rederiskatt og sjømannsfradraget er målemetoden av utseilt distanse på 30 nautiske mil. Denne problematikken er også tatt opp i finanskomiteen på Stortinget. Tilbakemeldingene har vært positive og Kystrederiene er allerede i tett dialog med komitemedlemmer for å undersøke eventuelle muligheter for endring.

Overnevnte saker er også tatt opp i komitehøringene i Energi- og klimakomiteen og i Transport- og kommunikasjonskomiteen. I de komiteene har Kystrederiene også tatt til orde for at det etableres et CO2-fond, etter modell av NOX-fondet. Etableringen av et CO2-fond, og at CO2-avgiften følger kvoteprisen i EU, vil kunne sikre et fornuftig avgiftssystem som ikke diskriminerer eller svekker norske rederier. En opprettelse av et grønt maritimt investeringsfond for flåtefornyelse og en revidert kondemneringsordning for nærskipsfarten er også saker som er diskutert med komiteen.

Men det er ikke nok å bare nevne disse sakene i komitehøringene. Derfor har Kystrederiene som strategi å følge opp disse sakene året rundt. Det er etter vår mening også denne strategien som har ført til at vi har fått en god del gjennomslag. Det er allerede planlagt flere politiske møter og vi kommer snarlig til å legge til rette for politiske møter, hvor også våre medlemmer får mulighet å fremme egne utfordringer direkte med folkevalgte politikere.

Ta gjerne kontakt med oss i Kystrederiene om saker som dere mener er viktige å videreformidle. Gode innspill og ærlige tilbakemeldinger fra medlemmer vil øke sannsynligheten for at vi får gjennomslag i viktige saker for nærskipsfarten.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter