Nyhetsbrev – januar 2017

Høringsuttalelse til Havne- og farvannsloven
Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg under ledelse av advokat Kristin Bjella ble utnevnt i august for å utarbeide en rapport med forslag som skal være ferdig innen 1.desember i år. I utvalget er rederiorganisasjonene representert ved Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten.
 
Første del av arbeidet har gått på problemstillingen rundt mulig liberalisering av havnenes inntekter og eiendommer.
 
Kystrederiene har sammen med bl a Norges Rederiforbund og NHO Sjøfart gått sterkt ut mot liberalisering. Vi mener at havnenes verdier er opparbeidet gjennom avgifter på sjøtransporten. Om havnene skulle gi avkall på disse verdiene ville det kunne medføre høyere avgifter på gods som fraktes sjøveien, foruten at havnearealer ville kunne anvendes til byutvikling på bekostning av transportstruktur.
 
Vi mener også at havnene må integreres i en nasjonal infrastruktur for transport, i tråd med føringene i Nasjonal Transportplan om overføring av gods fra vei til sjø. Etter Kystrederienes syn vil revisjonen av Havneloven gi politisk mulighet til den nødvendige lovhjemling for sterkere statlig styring av havnesektoren.
 
Incentivordningen
Tilskuddsordningen for økt sjøtransport ble sikret ved budsjettforliket i desember med en ramme på 60 millioner kroner gjennom Samferdselsdepartementet og Kystverket.
 
Tilskuddet har fått en innretning mot miljøgevinst som kan oppnås ved overføring av gods fra vei til sjø. Siden ordningen vil fungere som et tilskudd til rederiene, vil det i stor grad også være opp til rederiene å utnytte mulighetene.
 
I et møte i Samferdselsdepartementet 15.desember ble det trukket fram eksempler på tiltak som ville kunne få støtte:

  • Støtte til anlegg på land som vil legge til rette for overgang fra bil til sjøtransport. F eks istandsetting av tankanlegg eller andre sjølokaliserte anlegg.
  • Støtte til distribusjon på landsiden, fra fabrikk eller lager til havn, eller på mottakersiden.
  • Støtte til nye ruter. Dette må vel i prinsippet knyttes til en transportavtale som konkret kan vise til volum, distanse og frekvens.

 
Tilskuddsordningen kan åpne muligheter for rederier med seilingsopplegg på kysten og som ser muligheter for å utvikle ny last som i dag går med bil. Her ligger utfordringen i kontaktflaten med kundene, enten direkte eller gjennom agenter/meglere for å informere om tilskuddsordningen og å kunne finne nye løsninger i fellesskap.
 
Tilskuddet blir gitt til en rute eller seilingsopplegg, ikke knyttet til det enkelte skip.  Slik sett kan den også stimulere til samarbeid mellom rederier.
 
Fra politisk side stilles det forventninger til incentivordningen. Kystverket har fått ansvar for å administrere ordningen og søknader. På Kystverkets nettside er det lagt til en kalkulator til hjelp for beregning av avstander mv på landsiden, og etaten er interessert i tilbakemelding for å utvikle bedre nettløsninger.
 
I søknadene må det tydelig gå fram at det blir oppnådd miljøgevinst, f eks avlasting av veitransport oppgitt i tonn-kilometer og i samfunnsmessig nytteverdi. Det er ingen tvil om at ordningen stiller krav til rederiets profesjonalitet som transportleverandør, men den vil også bli et nytt verktøy i konkurransen om lasten.
 
Anslag for Kystrederienes godstransport
Kystrederiene har utført en beregning for medlemsrederienes samlete transportinnsats, målt i tonn. Det sier seg selv at en slik beregning må bli omtrentlig, basert på medlemsfartøyenes antatte kapasitet og utnyttelse. Vi tror likevel at det gir en pekepinn på den  betydelige innsats våre medlemmer utfører i det totale transportbildet.
 

Sektor tonn
Bulk og vei 20.500.000
Stykkgods 3.300.000
Fôrbåter 1.700.000
Tank/oljer 2.500.000
Sum 28.000.000

 
I tillegg kommer brønnbåtene som tar hånd om all føring av levende fisk.
 
Tilvekst til nærskipsflåten
Peak Shipping Project Cargo i Bergen overtok i desember eierandeler i til sammen seks skip på 3900 tdw fra nederlandske Abis Group som kom i økonomiske problemer. Investorer bak Peak kjøpte høsten 2014 49 prosent i fire av skipene, som ga Peak befraktning av  disse og andre Abis-skip. Etter at Rabobank i november overtok 12 av Abis 17 skip er 6 søsterskip overtatt av Peak i samarbeid med banken. Det dreier seg om moderne skip bygget i China i 2010/11 med innredning forut, åpne lasterom på 5000 kbm og maskin akter, egnet både til bulk og prosjektlaster. Handelen omfatter Abis-skipene Belfast, Bergen, Bilbao, Bordeaux, Breskens og Bremen, som vil for fornavnet Peak. Skipene vil fortsette under nederlandsk flagg og management.
 
Konferanser
Enovakonferansen 31.januar – 2. februar i Trondheim
I løpet av de siste årene har Enovakonferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Dette er konferansen for alle som ønsker å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet og bidra til at løsningene som er økologisk bærekraftige blir økonomisk levedyktige.
 
For mer informasjon, se hjemmesidene til Enovakonferansen
 
Haugesundkonferansen 7. – 8. februar
Haugesundkonferansen har siden starten i 1993 utviklet seg til å bli den toneangivende maritime konferansen i Norge.
Konferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.
 
For mer informasjon, se hjemmesidene til Haugesundskonferansen

[vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23174″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23936″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23942″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter