Personvernerklæring

 

Sist oppdatert: 24.09.2019

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Kystrederienes Landsforening samler inn og behandler personopplysninger. Kystrederienes Landsforening behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Kystrederienes Landsforening behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Kystrederienes Landsforening behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på firmapost@kystrederiene.no, eller sende brev til Kystrederienes Landsforening, Postboks 2020 Nordnes, 5817 Bergen, Norge.


 1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.


 1. Formålet med lagring av personopplysninger

Kystrederienes Landsforening er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for segmentene short-sea shipping og aqua-shipping i nærskipsfarten. …….. For å muliggjøre disse tjenestene for våre medlemmer er vi nødt til å hente inn noen personopplysninger ved registrering.


 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Kystrederienes Landsforening, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte. Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med medlemmer og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Lerøen Datapartner AS. Det er kun Kystrederienes Landsforening og Lerøen Datapartner som har tilgang til opplysningene som samles inn. 


 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)). Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med medlemstjenester, bruke kontaktskjema osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.


 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Nettstatistikk

Kystrederienes Landsforening samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på kystrederiene.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning.

Medlemsregistrering

Kystrederienes Landsforening samler inn og behandler følgende data om våre brukere ved medlemsregistrering på kystrederiene.no:

A) Navn: For å lage en korrekt brukerprofil trenger vi å hente inn for- og etternavn på medlemmer.
B) E-postadresse: For å muliggjøre elektronisk kommunikasjon med bruker. I tilleg brukes dette for å gi medlemmer individuell pålogging.
C) Telefonnummer: For kontakt med kunde rundt medlemsforhold.
D) Adresse: For å sende faktura og annen brevpost er dette nødvendig.

Nyhetsbrev

Kystrederienes Landsforening gir besøkende muligheten til å få aktuelle nyheter direkte på epost, disse nyhetsbrevene sendes ut periodisk, for å kunne sende ut disse trenger vi å hente inn epost-adresser. Det er frivillig å registrere seg som mottaker av nyhetsbrev.:

 

 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Kystrederienes Landsforening har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.


 1. Sletting av personopplysninger

Kystrederienes Landsforening har rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.


 1. Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Kystrederienes Landsforening behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.


 1. Dine rettigheter

Hvis Kystrederienes Landsforening behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Kystrederienes Landsforening rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.


 1. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Kystrederienes Landsforening kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.


 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside kystrederiene.no. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen. Kystrederienes Landsforening er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


 1. Endringer i erklæringen

Kystrederienes Landsforening forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Kystrederienes Landsforening.

Sist oppdatert: 24.09.2019