Rapport om miljøtiltak i maritim næring

Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har jobbet hos Kystrederiene denne våren har utarbeidet en rapport om miljøtiltak i maritim næring. Ideen bak rapporten var å klargjøre hvordan det grønne skiftet konkret kan gjennomføres i maritim næring, og samtidig kartlegge hvilke statlige incentiver Kystrederienes medlemmer anser som mest hensiktsmessige for å stimulere til en mer miljøvennlig utvikling.
Først var det relevant å finne ut hvor mange av rederiene blant Kystrederienes medlemmer som er villig til å gjennomføre miljøvennlige tiltak. I rapporten kommer det frem at det er tre typer miljøtiltak som det enkelte rederi kan gjennomføre;
Tekniske tiltak er endring av skipets fysiske utforming, og også innbefatter for eksempel bygging av ny tonnasje.
Operasjonelle tiltak er tiltak som optimaliserer drift, det vil si alle tilpasninger av skipets drift som sparer energi og reduserer utslipp. For eksempel å holde optimal fart.
Drivstofftiltak er tiltak som går på skifte til mer miljøvennlig drivstoff, det innebærer også en grad av tekniske tiltak for eksempel ved skifte av fremdriftssystem.
Grafen under viser at flertallet av medlemmene som deltok i undersøkelsen er villig til å gjennomføre miljøvennlig tiltak i løpet av neste femårsperiode; det lover godt miljøutviklingen. Grafen viser respondentene sortert etter størrelse på rederiet.
Miljøtiltak sortert etter størrelsen på rederiet:

 
Videre var det viktig å kartlegge hvilke incentiver som diskuteres fra politisk hold for å stimulere til en grønnere sjøfartsnæring. Respondentene i undersøkelsen fikk i oppgave å velge ut det viktigste incentivet blant syv alternativer:

  • Utvide tilskuddsordningen for godsoverføring
  • Utvide vrakpantordningen
  • CO2-fond
  • Helhetlig nasjonal plan for drivstoffinfrastruktur
  • Statlig garantiordning og gunstig låneordning for miljøvennlige skip
  • Helhetlig strategi for havneinfrastruktur og avgiftsnivå
  • Krav/incentivordning for vareeiere for å sikre mer frakt på sjø

Rederiene ble spurt om hva som var det viktigste incentivet i sammenheng med de ulike miljøtiltakene.
 

Tendenser

Grafene under viser at det viktigste incentivet for å gjennomføre tekniske tiltak, både i form av nybygg og annet, er statlig garantiordning og gunstig låneordning for miljøvennlige skip. Det tyder på at finansiering vurderes som den viktigste faktoren, og spesielt i forhold til nybygg der hele 58% vurderer dette som det viktigste incentivet. Preferansene varierer en del mellom de to formene for tekniske tiltak; det tyder på at det gjøres ulike vurderinger rundt nybygg.
Viktigste incentiv for ny tonnasje:
 
 
Viktigste incentiv for andre tekniske tiltak:

 

Incentiver i sammenheng med sektor

I undersøkelsen ble det også differensiert mellom sektorer, der hovedfokuset var på de to største sektorene i Kystrederienes medlemsmasse; havbruk og bulk og vei. Som grafene under viser er det noe variasjon mellom de to sektorene i forhold til hva de vurderer som det viktigste incentivet for å investere i ny tonnasje. Havbruk er svært samstemt der 9/13 rederier anser statlig garantiordning og gunstig låneordning for miljøvennlige skip som det viktigste incentivet. Det er interessant siden havbruk er en av de mest lønnsomme sektorene, og det tyder på at finansiering er viktig uavhengig av sektorens lønnsomhet.
 
Viktigste incentivet for ny tonnasje innen havbrukssektoren:

 
Innen bulk og vei vurderes også en utvidet vrakpantordning som et viktig incentiv, det kan skyldes at denne sektoren har en eldre flåte og at mange av skipene i praksis diskvalifiseres fra den eksisterende vrakpantordningen da det ikke er mulig å få støtte til kjøp av nyere brukt tonnasje.
 
Viktigste incentivet for ny tonnasje innen bulk og vei:

 
Alt i alt tyder funnene fra undersøkelsen på at det særlig er gunstige finansieringsmuligheter som virkelig kan stimulere til et dyptgripende skifte mot en mer miljøvennlig sjøfartsnæring. Det vil være viktig for Kystrederiene å ha med seg i videre politisk arbeid.
Rapporten kan leses i sin helhet her: Praksisrapport – hva er de viktigste kriteriene for en mer miljøvennlig skipsfart?


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter