Redere får krav om refusjon av nettolønn

Kystrederiene har de siste ukene mottatt meldinger om at medlemmer har fått krav om å refundere nettolønn for ansatte som ikke har 130 dager om bord på deres skip. 

Grunnlaget for tilbakebetalingskravet er at Rederiet ikke vet på søknadstidspunkt 100% sikkert om sjøfolkene får rett til sjømannsfradrag. Søker skal imidlertid i søknad dokumentere at dette er sannsynlig i revisorbekreftelse, og skal i søknad for 6. termin korrigere hvis person likevel ikke har rett til sjømannsfradrag eventuelt person likevel har rett til sjømannsfradrag.

Før tilskudd kan utbetales skal tilskuddsforvalter, Sjøfartsdirektoratet, kontrollere at alle vilkårene for å gi tilskudd etter denne forskrift er oppfylt. Sjøfartsdirektoratet har forvaltningsansvar i tilskuddsordningen, og skal også gjennomføre særskilt kontroll. Årets særskilte kontroll er en gjennomgang av rett til sjømannsfradrag. De personer som står på tilsendt varsel har ifølge Skatteetaten ikke rett til sjømannsfradrag, men har likevel mottatt tilskudd.

Ett vilkår for å være tilskuddsberettiget skal du ha rett til sjømannsfradrag etter skattelovens 6-61. Tilskuddsordningen/Sjøfartsdirektoratet forholder seg til Skatteetaten sin vurdering/ligning/avgjørelse hva gjelder rett til sjømannsfradrag, og de gjør ingen selvstendig vurdering av skatteloven da dette ligger utenfor Sjøfartsdirektoratets kompetanse.

Sjøfolk er personer som har arbeid om bord på skip i fart som hovedbeskjeftigelse såfremt arbeidet varer til sammen minst 130 dager i samme inntektsår. Fradraget gis ikke for inntekt ved arbeid om bord på ferger eller passasjerfartøy i rutetrafikk mellom norske havner når rutens distanse mellom første og siste anløp er under 300 nautiske mil. Skattyter som har minst 130 dagers arbeid, dels ved arbeid om bord som omfattes av annet ledd, dels som fisker, gis fradrag etter første ledd selv om kravet om 130 dagers arbeid om bord i samme inntektsår etter annet ledd ikke er oppfylt.

Ansatte som ikke har 130 dager om bord på deres skip i samme inntektsår og unntaket ikke er oppfylt faller utenfor tilskuddsordningen.  Ett eksempel er en sjømann som har seglet i 20 år, og går av med pensjon i mai. Rederiet mottar da krav om tilbakebetaling av nettolønn fra januar-mai.

Hovedgrunnlaget for om person har rett til sjømannsfradrag er innrapportering fra arbeidsgiver via a-melding. A-ordningen ble innført fra 1. januar 2015 med frist for første innsendelse av en «a-melding» innen 5. februar. På grunn av den detaljerte informasjonen som skal med i meldingen, må de aller fleste arbeidsgivere ha et lønnssystem og gjøre forberedelser for å unngå at meldinger avvises ved innsending. Vi utelukker ikke at grunnlaget for feil skyldes mangler som følge av overgangen til A meldingen.

Årsaken til feil/mangler ved innmeldingen kan for eksempel være:

  • Ansatte skal rapporteres med fødselsnr./d-nr. Det gjøres oppmerksom på at personer kan ha flere fødselsnummer/D-nummer.
  • Ansatte skal rapporteres med type arbeidsforhold til A-registeret (ordinært, maritimt, frilansere/honorar og pensjonister/ikke ansatte), stillingsprosent, startdato, avlønningstype (eks. fast-, time-, akkordlønnet), arbeidstidsordning (eks. skift, turnus, offshore)
  • Yrkeskoder på alle ansatte (Styrk-kode fra SSB, 7 siffer)
  • Internasjonal identifikator (f eks passnr.) kan benyttes for utenlandske inntil d-nr mottas
  • Innmeldt feil lønnsarter i lønnssystemet og feil i de nye beskrivelsene.
  • Innmeldt det ikke opplyst/ rapportert at ytelsen skal behandles etter skatte- og avgiftsregel – J Særskilt fradrag for sjøfolk

Vi utelukker derfor ikke at rederi på tilsendt liste over personer fra Skatteetaten likevel har rett til sjømannsfradrag på grunn av feil i A-melding. Vi anbefaler derfor rederiet å kontrollere at info i a-melding er korrekt pr. person, og at dere tar kontakt med Skatteetaten for å korrigere og eventuelt får annen info hvorfor denne person ikke har rett til sjømannsfradrag. Får dere korrigert info på person vil dette medføre rett til tilskudd, og også at den enkelte person vil kunne få sjømannsfradrag, og kravet om tilbakebetaling frafalles. Det er viktig at dokumentasjonen oversendes til Sjøfartsdirektoratet så snart som mulig.

Fristen for tilbakemelding er 10.5 til Sjøfartsdirektoratet, og det anbefales at den overholdes. På bakgrunn av vår henvendelse har vi har fått opplyst fra Sjøfartsdirektoratet at de også behandle tilbakemeldinger som kommer etter dette tidspunktet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter