– Rederiskatteordningen må fortsatt inkludere nærskipsfarten

Nylig ble endringer i rederiskatteordningen sendt på høring. Ordningen er til for å sikre norske rederiers konkurransekraft. 22 andre land har også tilsvarende ordninger.

Finansdepartementet foreslår blant annet at det i revidert ordning skal være tillat å utøve aktivitet som tidligere ikke har vært tillatt innenfor ordningen. Departementet foreslår også å innføre ett “utseilingskrav” på 30 nautiske mil.

Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening sitt grunnleggende syn på endringsforslaget kan oppsummeres i to punkter:

  1. Inntekt fra aktivitet som fartøy innen nærskipsfarten “alltid” har utført innenfor rederiskatteordningen, og som er en integrert del av et slikt fartøys vanlige funksjoner, skal fullt ut omfattes av rederibeskatningsordningens beskatningsfritak.
  2. Foreslått innføring av utseilingskrav må ikke innføres. Kystrederiene foreslår heller at distansekravet oppheves for fartøy i innenriks fart/nærskipsfarten, for å sikre konkurransekraften mellom rederier både internt i Norge og internasjonalt.

Administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge påpeker at nærskipsfarten i Norge bidrar til solid sysselsetting og verdiskaping i kystsamfunnene, samt stor aktivitet for verfts – og leverandørindustrien.

– Over 70 % av våre medlemsrederier er innenfor rederiskatteordningen i dag. Kystrederiene støtter at ordningen revideres med jevne mellomrom for å sikre at norske rederier faktisk omfattes av ordningen. Men vi frykter at foreslåtte endringer vil gi negative konsekvenser for hele den maritime klyngen og svekke Norge som maritim nasjon, dersom ikke våre punkter legges til grunn i den forestående revideringen. Rederiskatteordningen må fortsatt inkludere nærskipsfarten, stadfester han.

Borge er klar på at distansekravet vil medføre en økning i utslipp og påtvinge mindre optimal utnyttelse av flåtekapasitet med tilhørende konsekvenser for miljø og nærmiljø. Han viser blant annet til at det i den tradisjonelle fraktefarten er typisk transport av sand, stein og tømmer innenfor ulike regioner.

-I denne sammenheng er kravet til utseilt distanse uhensiktsmessig og urimelig. Rederier vil ikke kunne inngå kontrakter på last eksempelvis mellom Osterøy og Flesland på Vestlandet, med den konsekvens at lasten intensiveres til veitransport. Dette konkrete eksempelet vil resultere i 75 ekstra lastebillass med stein per tur per fartøy, med tilhørende økt veislitasje og økte klimagassutslipp. Dermed undergraver distansekravet den overordnede transportpolitiske målsetningen om å få mer transport over fra vei til sjø og svekker konkurransekraften for sjøtransporten, sier han.

-Forslaget vil også stille rederier som har kontrakter i de deler av landet hvor den geografiske avstanden mellom sonene er større, i en bedre posisjon til å oppfylle vilkåret enn andre steder med kortere avstand mellom sonene. Dette skaper følgelig en geografisk konkurransevridning langs norskekysten som er uakseptabel, legger Borge til.

Høringsinnspill fra både Kystrederiene, Brønnbåteiernes forening er nå publisert på departementets hjemmesider.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter