Referat fra dialogmøte i Brønnbåteiernes Forening vedr skatteordninger

Bakgrunn
Det er mye som rører seg innen ulike skatteordninger i disse dager. Kystrederiene (KR) så det som viktig å diskutere dette slik at vi kan komme frem til de beste løsningene for næringen.

Vi ser blant annet en forskjellsbehandling innen refusjon på grunnavgiften på mineraloljeavgiften, da nyere tolkning fra Skatt, rundt avlusning fører til at fartøyene faller utenfor ordningen. Noen rederier får beskjed om å søke på nytt og utelate bunkringer hvor det er gjennomført avlusning, noen får kontant avslag, noen får refusjon etc.

Skattemyndighetene har i år også kommet med en prinsipputtalelse som gjelder utseilt
distanse på 30 nautiske mil, som ligger til grunn for rederiskatteordningen. Ifølge denne nye tolkningen faller mange av medlemsrederiene innen havbruk utenfor ordningen. Også medlemmer innen generell nærskipsfart kunne risikere å falle utenfor.

Gjennomgang
KR hadde på medlems møtet en gjennomgang av status, hva som er gjort fra organisasjonens side, mulige konsekvenser, hva som kan gjøres fremover, og det kom innspill og tanker fra rederiene m.m. Saksgangen i ulike saker oppsummeres under:

Rederiskatt- oppsummert saksforløp og status Skatteetaten Moss
April: Skattedirektoratets uttalelse om rederiskatt/utseilt distanse
Mai: Intern prosess i Skatt, gjennomgang av ulike fartøystyper og analyse av mulighet for
utseilt distanse innen nærskipsfart
Juni: Møte mellom KR vedr reguleringer av fartøysvirksomhet i havbrukssektoren med
avdeling rederiskatt. KR med støtte fra advokatfirma Thommesen.
Juni: Krav til enkelt brønnbåtaktør sendt ut fra Skatt- Skatt – innhenting av informasjon av operasjoner i 2018
August: Krav til enkelt servicebåtaktør sendt ut fra Skatt – innhenting av informasjon om operasjoner i 2018

Refusjon av grunnavgift på mineraloljeavgiften – oppsummert saksforløp og status Skatt Vest
2018: Samle alle ressurser på særavgifter i Vest- gamle toll
Januar 2018: Gjennomgang av lovverk for å sikre likebehandling- liketolkning i Skatt
Mars 2018: Etablering av ny tolkning av regelverket- endret praksis internt i Skatt
Juni 2018: Medlemmer involverer KR i saken grunnet avslag på refusjon
Høsten 2018: Skatt Vest ber om støtte på egen tolkning fra Skattedirektoratet. KR utarbeidet notat til politikerne og løftet saken politisk
Januar: Skattedirektoratet støtter vurderingen til Skatt Vest
April: Brev fra KR til Skatt Vest vedr forskjellsbehandling og brudd på
forvaltningsprinsipper
Mai: Brev fra KR til Finansdepartementet vedr fortolkningsuttalelse på lovtekst vedr refusjon
August/september: Finansdepartementet ser på saken

Det blei under møtet presisert at det er det enkelte rederiet som er rettssubjekt i kravene fra skatteetaten og ikke organisasjonen. KR kjører sak for medlemmene, og vil jobbe frem «en stemme» der det er mulig, slik at rederiene er samlet i argumentasjonen og at vi får en sterkere sak ovenfor myndighetene.

Ett av tiltakene diskutert, var å lage et skriv som vedlegg til rederienes svar ift rederiskatt og utseilt distanse. Per nå er det vanskelig å tenke seg hva et slikt brev skal inneholde, så det falt i fisk.

Det blei nevnt at tilskuddsordningen for sjøfolk (nettolønn) og rederiskatteordninga baseres på at skip må være «i fart». Etter prinsipputtalelse rundt utseilt distanse på 30 nautiske mil i rederiskatt, som kom i april, kan mange av medlemsfartøyene regnes som å ikke være «i fart». Medlemmene og KR er også bekymret for en sammenblanding ift grunnlag for tilskuddsordningen.

Medlemmene er klare på at de andre arbeidsgiverorganisasjonene innen havbruk må informeres om saken. All dialog mellom rederier og skattemyndighetene må deles med KR slik at vi får en helhetlig behandling, og gjennomgående svar fra næringen.

Per nå ser ikke KR at tilskuddsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen) er under press da det er to ulike regelverk innen nettolønn/rederiskatt. Vi må imidlertid være oppmerksom på utviklingen og meddele politisk at vi er bekymret.

Rederiskatteordningen har blitt fornyet seinest i 2007/8 grunnet utviklingen innen offshore med taubåt/ankerhåndteringsfartøy. Faller brønnbåtene utenfor ordningen må vi jobbe for en oppdatering i lovverket.

Slik KR opplever det ønsker politikerne å holde oss innenfor alle skatteordninger, men regelverket er ikke tilpasset næringen.

KR råd til medlemmer

1: Refusjon av grunnavgift på mineraloljeavgiften
Søk refusjon slik dere alltid har gjort, ettersom KR ikke har noen offisiell informasjon fra skattevesenet vedrørende saken.

Medlemmer som har brukt advokathjelp vedr refusjon, avventer med å gi tilbakemelding til skattevesenet før Kystrederiene har fått svar på sin fortolkningsuttalelse fra Finansdepartementet, samt henvendelse om endret praksis fra Skatt Vest.

De som har fått avslag og/eller anmodning om å søke på nytt anbefaler vi at søker på nytt for all bunkring, men hvor dere skiller på «transport» og «transport inkludert» eller «med avlusning» i søknaden. Dette for å sikre at medlemmer ikke taper refusjon dersom vi får medhold i anmodningen fra Finansdepartementet. De som har fått beskjed om å vente med søknader, venter.

2: Rederiskatteordningen
I dialog med Thommesen etter møtet har vi kommet frem til at rederiene må svare på
henvendelsene de får av skatt, da de etter skatteloven har opplysningsplikt for forhold som kan påvirke skatteberegningen.

Svarene fra rederiene må være presise og ikke gi mer informasjon enn hva
skattemyndighetene ber om. KR tar en gjennomgang av tilbakemeldingen fra rederiet, og kommer med innspill/presiseringer før innsending.

Vi har også etablert en strategiplan for skatteordningene.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter