Regjeringen mot en styrt nedleggelse av nærskipsfarten og norske sjøfolk

Den nye regjeringen la i dag frem sitt forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til nettolønnsordningen og den varslete innføringen av CO2-avgiften.

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen til Erna Solberg, var det foreslått en økning på CO2-avgiften på 28%, noe som vil medfører store ekstrakostnader for norske rederier. Regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften svekker skipsfartsnasjon konkurranseevne både mot internasjonale aktører og mot vei. Kystrederiene er bevist på at sjøfarten også må ta sin del av ansvaret mot en mer klimavennlig fremtid, og la derfor frem i stortingshøringene et forslag om å etablere et CO2-fond, hvor rederiene kunne innbetale CO2-avgiften, for deretter å kunne søke om støtte til klimavennlige tiltak om bord på skipene fra samme fond. Dessverre har den nye regjeringen ikke vært lydhør for dette forslaget, og har samtidig foreslått å kompensere CO2-avgiften for veitrafikk og veitransport. Denne sektoren blir nå imøtekommet med en lavere el-avgift, lavere trafikkforsikringsavgift og en lavere veibruksavgift. Samtidig er det ikke foreslått noe kompensasjon for en av Norges viktigste næringer, nemlig skipsfarten. Dette fører til en ytterligere konkurransefordel for veitrafikk, noe som beviselig fører til økte utslipp, støy, støv og veislitasje og større utfordringer med å nå fastsatte klimamål. Mange av våre medlemsrederier er familieeide rederier langs kysten, som sysselsetter i distriktene og som opererer i markeder med lave marginer. Å øke avgiftene for disse vil redusere evnen til flåtefornyelse og bidra til konkurs eller utflagging.

Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene. Våre medlemmer har vært tydelig på at de ønsker å ta sin del av ansvaret i det grønne skiftet, men slik regjeringen legger opp til dette nå styrer de mot en nedleggelse av den norske nærskipsfarten. Statsbudsjettet er nå konkurransevridende, både mot veitransport, men også mot utenlandske aktører i norske farvann. Denne regjeringen prioriterer ikke å beskytte norske arbeidsplasser, samtidig som de heller ikke prioriterer sjøtransport som er beviselig den mest miljøvennlige transportformen. Vi vil dermed aldri får den godsoverføringen fra vei til sjø som er politisk vedtatt, sier Borge.

Kystrederiene er svært negativ til at det settes et makstak på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Regjeringen foreslår å innføre tak på tilskuddsordningen for sjøfolk ansatt på NOR registrerte frakte fartøy på kr 220 000kr. Dette er en sterk svekkelse av dagens ordning, som ikke har noe makstak. Ordningen er det viktigste rammevilkåret til sjøtransporten og en gjeninnføring av taket vil gjøre det svært utfordrende for rederiene å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Og i kombinasjon med den foreslåtte CO2-avgiften kan dette bety en sterk nedbygging og slutten av norsk nærskipsfart. Både tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og sjømannsfradrag sørger for at den norske maritime næringen kan ansette dyktige sjøfolk med høy kompetanse. Uten disse ordningene vil sjøfolkenes og næringens konkurransekraft svekkes dramatisk og det er en reell fare for utflagging av den norske flåten som opererer langs kysten i dag. Regjeringen vil med en slik nedbygging også sterkt redusere den viktige kompetansen som skal sikre at Norge også i fremtiden er en sterk havnasjon .

Kystrederiene vil denne uken går videre inn på det foreslåtte statsbudsjettet for å analyse hvilken effekt andre tiltak har for norsk nærskipsfart.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter