Regjeringsplattformen – Vi er med!

I regjeringserklæringen fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet 7.oktober er det klare positive signaler på mange områder. Det gjelder både i overordnete politiske initiativ som fornyelse, forenkling og avbyråkratisering og i konkrete saker innen transportpolitikk og maritim virksomhet.
Dokumentet ”Politisk plattform” er å anse for verdigrunnlaget for den nye regjeringen, men mange saker vil være avhengig av både politisk støtte og økonomisk handlingsrom. Men innenfor den reformvilje som loves er det også muligheter for oss, som utøvere, til å påvirke prosessene.  
 
Politiske hovedlinjer
Under hovedmålet å stimulere til vekst og utvikling ønsker den nye regjeringen å kutte næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav. Det nevnes sågar et mål på 25 prosent  sammenlignet med kostnadene i 2011. Likeledes er det på trappene et forenklet regelverk for små- og mellomstore bedrifter.
   I forvaltningen vil regjeringen gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.
 
Maritim næring
”Den maritime klyngen legger grunnlaget for et mangfold av bedrifter og skaper arbeidsplasser i alle deler av landet.” For å beholde og styrke næringen vil regjeringen:
        legge frem konkrete tiltak for å styrke maritim utdanning
        beholde rederiskatteordningen
        lovfeste nettolønnsordningen
        bedre finansieringsordningene ved å styrke Eksportkreditt Norge og GIEK
        sørge for et gebyr- og avgiftsregime som styrker nærskipsfarten
        stimulere til miljøvennlig drivstoff
 
Den vil også vurdere fartsområdebegrensningene i NIS og innretningen av nettolønnsordningen, gjennom et utvalg som skal inkludere både sjømannsorganisasjonene og næringen.
 
Sjøtransport
”Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Det vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy kjører på norske veier”.  Godt sagt, og vi legger merke til adverbet ”betydelig”.
   Dette vil regjeringen få til ved:
        å gjennomgå oppgavene til Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å vurdere effektiviseringspotensialet
        se på avgifter, lovverk og ansvarsfordeling for nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og forenklinger
        tilrettelegge for økt bruk av farledsbevis
        utdypning og bedre merking i innseilingskorridorer for bruk av større skip
 
Til tross for en betydelig økning i investeringene til vei og bane er altså sjøtransporten likevel prioritert. Det skal blant annet kunne gjøres ved økt bruk av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning, noe som henger sammen med ønsket om revisjon av havneloven og utarbeidelsen av en nasjonal havnestrategi.
 
Kystnæringer og transportbrukere
På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge, mener regjeringsdokumentet. Det betyr at konkurranseevnen i industrien må styrkes.
     Regjeringen peker derfor på mulighetene i mineralnæringen, i treforedling, for produkt og teknologiutvikling. I havbruksnæringen legges det opp til en forutsigbar vekst med økning i biomasse i eksisterende konsesjoner og revisjon av selve konsesjonsordningen.
 
Her er det mye å glede seg over. Også den nye regjeringen signaliserer full forståelse for vår argumentasjon om store samfunnsgevinster ved å overføre gods fra land til sjø.
     I en situasjon hvor det åpnes for å revurdere både departement og direktorater, i kombinasjon med ønsket av avbyråkratisering og effektivisering, ser vi kanskje en historisk mulighet til å slå hull på den sementerte strukturen som alltid har hindret sjøtransportens konkurranseevne.
 
db


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter