Statsbudsjettet: Økt fokus på grønn skipsfart, men veien vinner

Regjeringen la i dag, mandag 7. oktober, frem forslag til statsbudsjett for 2020. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og flåtefornyelse. 

I forslaget til statsbudsjett for 2020 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som tilskuddsordningen for sjøfolk. -Dette er et svært viktige rammevilkår for en fortsatt sterk maritim næring i Norge, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

CO2-avgift og reduksjon i veibruksavgiften
Forslaget til statsbudsjettet foreslår en økning av CO2-avgiften på diesel. Dette blir imidlertid, for andre gang i regjeringsperioden, kompensert ved reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport. Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader. -Denne avgiftsvridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra veg til sjø, sier Borge.

Grønn skipsfart og flåtefornyelse
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og fornyelse i nærkystflåten. Kystrederiene er positive til satsingen på grønn skipsfart, da dette berører våre medlemmer både i hurtigbåt- og kystflåten.

Regjeringen gjeninnfører også incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø og øker bevilgningen til Nullutslippsfondet. -Dette er gode signal fra regjeringen. Kystrederiene vil følge dette videre opp og forventer konkrete bidrag til flåtefornyelse i nærskipsfarten, uttaler Borge.

Grønn og mer miljøvennlig transport burde bety mer satsing på nærskipsfarten. Det er stor interesse for fornyelse til mer miljøvennlig tonnasje blant Kystrederienes medlemmer. Kystrederiene har gjennom sitt eget flåtefornyelsesprogram pekt på konkrete virkemidler som må på plass, der finansieringsordningene er desidert viktigst.

Kystforvaltning og Stad skipstunnel
Den totale bevilgningen til kystforvaltning går ned med 3,1 prosent pga at fiskerihavnene blir fylkeskommunale. -Men Kystverket får, som følge av ny havne- og farvannslov, likevel et utvidet ansvarsområde. Det er underlig at regjeringen bevilger mindre penger til økte oppgaver, sier Tor Arne Borge.

Et samlet næringsliv på kysten er ellers skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. -Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel i dette budsjettet, avslutter Borge.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter