Arbeidet med Nasjonal transportplan

For styrket konkurranseevne og utvikling av sjøtransporten, bidrar Kystrederiene med kunnskap og informasjon på alle områder mot NTP i vår sektor. Gjennom hele prosessen har vår klare tale vært at vekst og utvikling skjer på de områdene man satser. Sjøtransporten blir kun tildelt 3 % av det totale budsjettet. Samtidig ser vi en økning av godset på vei, og ikke på sjø slik det har vært politiske ambisjoner og enigheter om i en årrekke. Arbeidet med NTP er derfor svært viktig for oss og våre medlemmer.

Gode incentivordninger og en skikkelig innsats fra både politikere og myndigheter, samtidig med en styrking av Kystverket og økt standardisering av havnene, kan være suksessfaktorer for effektivisering. Og dermed også for og økt sjøtransport. Godsoverføringen vil da kunne bli en realitet.

I høst/vinter er det arrangert regionale møter på status og ønskelig fremgang for NTP. Noe av det Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP og direktør i Statens Vegvesen, sa under møtet i Bergen, er viktige refleksjoner å ha med seg i diskusjonene fremover. Vi har summert noen av de viktige poengene under.

Gustavsen fortalte at overskriftene for NTP har utviklet seg gjennom tiden. Man startet med fokus på byutvikling, har nå et stort fokus på klima, og vil fremover mot 2022 ha et ekstra fokus på teknologi. Disse overskriftene gjelder alle transportsektorer og er knyttet opp mot godstransport, transportsikkerhet og samfunnssikkerhet.

Det synes som det enda er mye som skal analyseres, utredes og gjennomgås, og det er annonsert at forberedelsesarbeidet med NTP trolig ikke er klart før i 2021.

Reviderer godsstrategien
I forhold til transportsikkerheten innen de ulike sektorene ser styringsgruppen en bedring på vei og bane.
– Sjøen er også en god og trygg form når det kommer til organisert transport, slik som luftfarten, slo Gustavsen fast.

Fremover skal styringsgruppen blant annet revidere godsstrategien, hvor de ser nærmere på utviklingstrekk innen ulike transportsektorer. Gustavsen stadfestet at godsoverføringen til bane og sjø går feil vei, noe som gir en betydelig utfordring både i forhold til samfunnssikkerhet, klima og fremkommelighet. – Vi har strukturelt ikke tak på dette, erkjente han.

I planen som det jobbes med nå, er målet et bedre samsvar mellom mål og realisme i strategien.
– Uansett må vi bli tydeligere med oss selv og hvor vi vil, sa han.

Kartlegging av virkemiddelapparatet, en større og grundigere vurdering av virkemidlene for fordeling av gods mellom transportmidlene, vurdere hvor en kan gjennomføre tiltak for å styrke hvert transportmiddels fortrinn, evaluering av det internasjonale godstransportmarkedet, samt nordisk gods- og varestrømsanalyse er noe av det som står på agendaen fremover. Spesielt to områder mener styringsgruppen må få større fokus i fremtiden.

  • Samfunnssikkerheten må få et større fokus. Vi må bli flinkere til å se transportsektoren i et bredere perspektiv. Se hvor det ligger restriksjoner i ulike transportformer osv. En må også ha større fokus på teknologirelatert risiko og mulige feilinvesteringer i teknologi. Her kan selskaper og myndigheter tape mye, eller risikoen kan føre til at vi henger bakpå og ikke tør å investere, sa han.

Analyserer «fotavtrykk»
Gustavsen påpekte også i stor grad at bygging av vei gir beslag på store arealer og betydelige klimagassutslipp. Styringsgruppen undersøker nå derfor fotavtrykkene til ulike deler av veibygging og vedlikehold, også innen materialer. Betong ble dratt frem som en av de store synderne ift utslipp, samt at mikroplast utslipp fra bildekk som står for en betydelig del av utslippene, ble dratt frem som en ny problemstilling. Innen drivstoff var han tydelig på at nullutslipps-mål om bærekraftig biodrivstoff og nullutslippsteknologi på veiene vil kunne være oppnåelig i fremtiden.

Konkrete foreslåtte mål for videre veiutbygging er nå:

– Trafikkvekst skal ikke gi mer støy

– Redusere støyen betydelig der det bor mest folk og tiltak er kostnadseffektive

– Sikre stille områder og økt bokvalitet

Klimavennlig sjøtransport
Hva som er de konkrete målene for sjøtransporten, ble ikke meddelt. Men i lys av Gustavsens summering rundt klimagassutslippene fra veibygging alene, minner vi om at Kystrederiene gjennom Grønt Kystfartsprogram har vært eier av en samfunnsøkonomisk analyse for overføring av gods fra vei til sjø. Analysen er gjennomført i samarbeid med DNV GL og Menon Economics. Denne viser at laksetransport sjøveien kan redusere klimagassutslipp med over 70 %, sammenlignet med dagens lastebiltransport (Les mer om denne saken her: http://kystrederiene.losi.no/2018/08/15/ny-rapport-laksetransport-sjoveien-kan-redusere-klimagassutslipp-med-over-70/). Resultatene her er også overførbare til andre typer transporter som i dag ofte går med lastebil.

Kystrederiene vil fortsette å holde trykket oppe for at sjøtransport skal få en større plass i Nasjonal transportplan. Våre medlemmer leverer etterspurte og profesjonelle transportløsninger langs hele kysten. Transportløsninger det er tverrpolitisk enighet om at det skal satses mer på. Vi krever derfor at dette vises igjen i NTP.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter