Tiltakspakke for fornyelse av nærskipsfarten

De neste årene skal en rekke skip i nærskipsfartsflåten byttes ut med mer moderne skip. Dette vil bidra til utslippskutt og samtidig gi store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet.  Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Industri og LO har gått sammen om å utarbeide forslag til tiltak som kan få fortgang i fornyelsen av flåten.  

Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen og et samlet politisk miljø er enige i målsettingen om å flytte mer gods fra land til sjø. Samtidig er det et politisk ønske at rederiene skal utvikle og ta i bruk ny klima- og miljøteknologi for å kutte utslippene fra flåten.

Formålene med tiltakspakken som de fire organisasjonen foreslår er å samle et sett med virkemidler som kan stimulere til fornyelse av nærskipsfartsflåten. Et viktig vilkår må være at de nye skipene er betydelig mer klima- og miljøvennlige enn skipene som byttes ut.

Nærskipsfarten er godt egnet for å teste ut ny miljøteknologi, som senere kan flyttes over på større og mer energiintensive skip.  Dette vil utløse økt verdiskaping i den maritime klyngen, flere arbeidsplasser og muligheter for eksport av ny, grønn teknologi, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg. 

Innen 2050 skal skiparten halvere sine CO2 utslipp. For å lykkes må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi.

– Norske verfts-, tjeneste- og utstyrsbedrifter er verdensledende, spesielt innen teknologisk avanserte løsninger som vil etterspørres når klima- og miljøutslippene i sjøtransporten skal reduseres. Tiltakspakken er avgjørende for å utløse aktivitet i den norske klyngen, sier Stein Lier Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

Den norske nærskipsfartsflåten består i dag i stor grad av eldre skip. Et av tiltakene som foreslås er derfor en kondemneringsordning for eldre skip.

– Det er en utfordring at skipene, tross høy alder, har en verdi som er langt høyere enn vrakpanten tilsier, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

– Vi ønsker at beløpet i kondemneringsordningen i større grad skal reflektere skipenes verdi. Dette vil gi større incentiv for å få gamle skip ut av markedet og samtidig sikre at rederiene har egenkapital til å investere i nye, grønne skip, legger han til.

Tradisjonelt har skipene i dette segmentet blitt byttet ut med brukt tonnasje fra Europa, men nå ser flere rederier på muligheten for å bygge nye skip ved norske verft.

– Et viktig tiltak er derfor å vekte HMS-krav og arbeidsmiljøstandarder høyere i det norske virkemiddelapparatet i arbeidet med å fornye nærskipsfartsflåten. Slik kan vi unngå at norske verft og leverandørindustrien taper i konkurranse med utenlandske aktører med lavere standarder, sier Hans Christian Gabrielsen, leder i LO.

Rapporten ble overlevert næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Verftskonferansen i Ålesund, tirsdag 5. november.

Rapporten kan leses her (link)


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter